Kumulacja Dobrej Woli – Totalizator Sportowy

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Uruchomienie programu wolontariatu pracowniczego Kumulacja Dobrej Woli zostało opracowane w strategii CSR Totalizatora Sportowego. Spółka zamierza zwiększać swoje zaangażowanie społeczne nie tylko poprzez działania charytatywne, ale także aktywnie angażując swoich pracowników w pomoc innym. Celem programu jest także rozwijanie zainteresowań i podnoszenie kompetencji oraz integracja pracowników. Wolontariat pracowniczy „Kumulacja Dobrej Woli” realizowany jest przez fundację korporacyjną Totalizatora Sportowego Milion Marzeń. W 2011 roku wystartowała jego pierwsza edycja. Pracownicy firmy otrzymali możliwość realizacji własnych projektów, na które mogli otrzymać dofinansowanie do 4 tys. zł. Na realizacje całego programu wolontariatu Fundacja Milion Marzeń w 2011 roku przeznaczyła 16 tys. zł, a dofinansowanych zostało 5 wniosków. Do konkursu mogą przystępować wszyscy pracownicy Totalizatora, jednak w minimum 3-osobowych zespołach. Podczas wyboru projektów obowiązują jasne i przejrzyste zasady oceny. Najważniejszymi kryteriami jest liczba zaangażowanych pracowników, społeczne uzasadnienie pomocy oraz liczby odbiorców pomocy.  Pomoc może być udzielana organizacjom pozarządowym (fundacje, stowarzyszenia, itp.) oraz instytucjom publicznym (szkoły, kluby osiedlowe, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki adopcyjne, hospicja, szpitale, itp.). Pracownicy-wolontariusze podsumowali idee wolontariatu jak praktykę, które zwiększa ich motywację i poczucie satysfakcji z pracy oraz wzmacnia ich więź emocjonalną z firmą.