Kultura różnorodności i włączania

Metryka praktyki

Firma: 3M w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Firma 3M wprowadza działania, których celem jest promowanie różnorodności oraz budowanie świadomości pracowników na wszystkich szczeblach i wszystkich dziedzinach. Celem firmy jest osiągnięcie „Wskaźnika różnorodności” („Diversity Index”) w 2025 roku na poziomie 65.2% na stanowiskach kierowniczych. W badanym wskaźniku pod uwagę brane są następujące wymiary różnorodności – płeć, narodowość, pochodzenie kulturowe, niepełnosprawność, LGBT.

Do tej pory w ramach kampanii przeprowadzono kampanię świadomościową pod hasłem
„I’m in”, szereg grup fokusowych oraz warsztatów budujących świadomość wśród liderów i menedżerów. Do katalogu szkoleń dołączono warsztaty wirtualne i stacjonarne dotyczące Zarzadzania zespołami różnorodnymi kulturowo, co roku organizowany jest także w firmie Dzień Różnorodności.

Na potrzeby kampanii stworzono podręcznik Diversity & Inclusion Playbook, w którym zebrano wszystkie dostępne i nowe narzędzia, zasoby oraz najlepsze praktyki z całego świata w 3M.

Pod koniec roku 2017 ruszyła kampania pod hasłem „Different minds inspire”. Pierwszym jej elementem było wyzwanie video, w ramach którego każdy mógł nagrać odpowiedź na pytanie „Jak Ciebie inspiruje różnorodność?”. W roku 2018 działania kampanii „Different minds inspire” koncentrować się będą wokół haseł reflect – connect – wonder.