Konsultacje społeczne projektu Kodeksu etyki – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Jednym z najważniejszych elementów strategii CSR Grupy Kapitałowej LOTOS do roku 2015 jest Kodeks etyki jako część Programu etycznego. W 2012 roku podjęto działania zmierzające do wypracowania kodeksu. W prace zostali zaangażowani wszyscy zatrudnieni w firmie. Aktywne włączenie pracowników w proces konsultacji społecznych projektu kodeksu miało uczynić ich współautorami dokumentu, a także spowodować, że zapisy kodeksu będą oni rzeczywiście respektować. Ważne jest, aby kodeks oraz wartości etyczne były obecne w codziennej praktyce wszystkich pracowników. Zdecydowano się na taki model konsultacji, który zapewniłby możliwość wypowiedzenia się na jego temat wszystkim zatrudnionym w Polsce i za granicą – 5 tys. pracowników. Założono, że liderami procesu konsultacji będą wszyscy przełożeni, niezależnie od szczebla (w sumie 400 osób). Każdy z nich w czasie trzech tygodni konsultacji spotkał się ze swoimi pracownikami, aby przedyskutować zapisy kodeksu, poznać obawy i wątpliwości oraz pozyskać informację zwrotną na temat ewentualnych korekt lub zgłoszeń nowych zapisów, wątpliwości, zagadnień niezrozumiałych i proponowanych zmian. Otwarta rozmowa z przełożonymi na temat etyki w pracy stanowi dla firmy wyznacznik kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Proces wspierany był licznymi narzędziami komunikacji wewnętrznej – subserwisem etycznym w intranecie (liczba odsłon pojedynczych tekstów sięgała 1500) oraz wydaniem specjalnej broszury dla pracowników niekorzystających na swoich stanowiskach pracy z komunikacji elektronicznej (rozdano 3500 egzemplarzy). Projekt Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS był w organizacji pierwszym dokumentem poddanym tak szerokim konsultacjom społecznym, przeprowadzonym w formule całościowego programu komunikacji wewnętrznej. Kultura dialogu z pracownikami na temat kwestii etycznych ma wpływ na osiągnięcie pożądanego klimatu w organizacji.