Komunikacja społecznie odpowiedzialna

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Komunikacja społecznie odpowiedzialna w PKP CARGO kierowana do blisko 15 tys. pracowników jest prowadzona w sposób spójny i całościowy. Jej celem jest edukacja i promocja działań w obszarach CSR, takich jak: kultura bezpiecznego miejsca pracy (pracownicy związani z bezpieczeństwem ruchu kolejowego); partnerski dialog społeczny (do komunikacji wewnętrznej zapraszani są liderzy Związków Zawodowych); zdrowy, aktywny styl życia (promocja aktywności fizycznej pełniąca funkcję motywacyjną i integracyjną); honorowe krwiodawstwo (promowanie akcji zbiórek krwi); biznes społecznie odpowiedzialny (promocja CSR). Komunikacja społecznie odpowiedzialna to skoordynowane działania komunikacyjne CSR, kierowane do pracowników PKP CARGO S.A. i pracowników Grupy PKP CARGO. Praktyka realizowana jest poprzez ustandaryzowane, cykliczne materiały komunikacyjne, które docierają bezpośrednio do grup docelowych. Wśród stałych działań można wymienić: – Virtualny Newsletter CSR docierający do koordynatorów CSR w spółkach zależnych Grupy PKP CARGO; – Newsletter PWP (adresowany do kilku tysięcy maszynistów – artykuły promujące bezpieczne zachowania w pracy, wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy. Newsletter powiązany jest z programem Psychologiczne Wsparcie Powypadkowe); – Kwartalne spotkania w ramach partnerskiego dialogu społecznego z udziałem przedstawicieli 12 największych organizacji związkowych; – Cykliczna obecność tematów CSR w biuletynie firmowym „InfoCARGO”, adresowanym do kilku tysięcy pracowników w całej Polsce. – Dedykowane strony intranetowe w każdym z ww. obszarów CSR. Skoordynowana komunikacja CSR stanowi odpowiedź Spółki na sytuację pandemii COVID-19 i konieczność ograniczenia dotychczasowych działań (tj. realizowanie wydarzeń czy projektów opartych na bezpośrednim uczestnictwie pracowników). Praktyka pozwoliła na: – skoordynowanie komunikacji CSR w ramach komunikacji wewnętrznej; – stworzenie nowych narzędzi dotarcia do pracowników (Newslettery) z kluczowymi przekazami w najważniejszych obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, która w dużej mierze, ze względu na strukturę organizacyjną Spółki, opiera się właśnie na działaniach kierowanych do pracowników; – dzięki uspójnionemu podejściu do komunikowania projektów i zagadnień ze strategicznych obszarów CSR udało się wykorzystać niestosowane przed pandemią kanały – np. tablety maszynistów; – potraktowanie komunikacji społecznej jako spójnej praktyki pozwoliło na wyodrębnienie i zintegrowanie grup docelowych poszczególnych projektów, co zapewniło bardziej ukierunkowane działania CSR.