Komitety Rady Nadzorczej – Bank Zachodni WBK S.A.

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Bank Zachodni WBK S.A. jako jedna z nielicznych spółek giełdowych powołała w 2004 roku tzw. komitety organizujące i wspierające prace rady nadzorczej.

Funkcjonowanie komitetów zostało przewidziane w regulaminie rady nadzorczej. Stanowi on, że:

…Rada Nadzorcza może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów. Działalność komitetów ma na celu usprawnienie bieżących prac Rady Nadzorczej poprzez przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady w zakresie wniosków własnych albo przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd Banku. W skład komitetu wchodzą członkowie Rady Nadzorczej. Do udziału w pracy komitetu Rada może zaprosić inne osoby…

W ramach rady nadzorczej banku działają trzy komitety:
1. komitet audytu;
2. komitet ds. wynagrodzeń i nominacji (przedkłada radzie wnioski w sprawie powołań do składu zarządu i jego wynagrodzeń);
3. komitet ds. strategii komunikacji (kreowanie wizji banku i jej społecznego odbioru, polityka mecenatu, relacje z interesariuszami).