Komitetu ds. równości płci w miejscu pracy oraz różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Grupa Orange jest sygnatariuszem Światowego Porozumienie w sprawie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Każdy z krajów, także Polska włącza się w realizację tego porozumienia. Porozumienie obejmuje zagadnienia tj. równowaga płci we wszystkich rolach, równe szanse kariery, równe płace, work-life balance, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy oraz dialog z interesariuszami, zwiększenie świadomości i komunikacja na temat równouprawnienia oraz włączenie dostawców i podwykonawców w realizację tych celów. Realizację Porozumienia potwierdza audyt GEES. Aby zapewnić realizację ww. porozumienia w Orange Polska powstał Komitetu ds. równości płci w miejscu pracy oraz różnorodności. Jego celem jest analiza sytuacji w zakresie wypełniania celów w ramach Porozumienia, przegląd celów i monitorowanie ich realizacji, wdrożenie i monitorowanie planu działań zapobiegawczych i naprawczych oraz budowanie świadomości na temat treści Porozumienia poprzez działania komunikacyjne.