Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej CCC

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Funkcjonowanie Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej CCC połączone było z wyznaczeniem wartości Grupy i ukierunkowaniem działań pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i standardy etyczne. Pracownicy CCC SA oraz wszystkich spółek zależnych zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa oraz najwyższych standardów etycznych. Podstawą do tworzenia przejrzystych i równych dla wszystkich warunków pracy jest Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej CCC wprowadzony w 2014 roku. Dokument ten określa najważniejsze wartości, którymi Grupa kieruje się w swojej działalności i w relacjach z interesariuszami.

100% kadry managerskiej i pracownicy biurowi przedłożyli oświadczenia dot. konfliktu interesów.

Wdrożenie standardów etycznych i ich wieloletnie przestrzeganie pozwoliło pracownikom na ugruntowanie wiedzy w zakresie m.in. relacji z partnerami biznesowymi, konfliktu interesów, ochrony powierzonego mienia. Kodeks Etyki podlega rocznym przeglądom w zakresie jego aktualności i dostosowaniu do zachodzących zmian w strukturze CCC.