Kodeks Postępowania Fiat Chrysler Automobiles

Metryka praktyki

Firma: Fiat Chrysler Automobiles,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kodeks Postępowania Fiat Chrysler Automobiles obejmuje zestaw kluczowych zasad, praktyk i procedur, na które składają się  doświadczenia pracowników, aktualne badania nad obowiązującymi przepisami prawnymi i najlepszymi praktykami oraz analiza porównawcza etyki korporacyjnej i zgodności z przepisami. Kodeks ma na celu zapewnić, aby ogół zatrudnionych w Grupie FCA postępował z najwyższą uczciwością, przestrzegał obowiązujących przepisów oraz budował lepszą przyszłość dla Spółki i otaczających społeczności. Grupa FCA przestrzega Deklaracji Praw Człowieka

Organizacji Narodów Zjednoczonych („ONZ”), konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy („MOP”) oraz wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („OECD”) dla przedsiębiorstw wielonarodowych i dlatego Kodeks ten uwzględnia wszystkie zawarte w nich zasady i ma zastosowanie do wszystkich spółek zwanych „Grupą FCA”, oraz do wszystkich pracowników Grupy FCA na całym świecie. Obejmuje on następujące zagadnienia: ochronę pracowników, zapewnienie dobrego i bezpiecznego miejsca pracy, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy, prowadzenie działalności, racjonalne zakupy towarów i usług, prawne podstawy prowadzonej działalności, stosowanie praktyk zgodnych ze zrównoważonym rozwojem, współpracę z partnerami zewnętrznymi, unikanie konfliktu interesów, wspieranie społeczności lokalnych, zarządzanie aktywami i informacją, skuteczną komunikację, ochronę zasobów spółki, prowadzenie prawidłowej dokumentacji.

W celu zapewnienia zgodności z Kodeksem Dział Audytu Wewnętrznego Grupy FCA przeprowadza odpowiednie testy podczas wizyt inspekcyjnych oraz ujmuje je w kryteriach audytu wraz z wszystkimi standardami uzupełniającymi, jakie dotyczą zakresu audytowanych operacji. Wyniki badań zostają w odpowiednim czasie przedstawione Głównemu Dyrektorowi Wykonawczemu oraz Komisji Audytowej Fiat Chrysler Automobiles N.V. W celu zapewnienia zgodności z Kodeksem Grupa FCA przeprowadza szeroki wachlarz szkoleń okresowych, aby pracownicy dokładnie zapoznali się z wymogami Kodeksu.

Stała dostępność dokumentu online ułatwia pracownikom zweryfikowanie ich działań oraz wskazuje wartości i zasady etyczne, którymi należy kierować się podczas podejmowania decyzji w ramach organizacji. Kodeks podlega weryfikacji przez Zarząd Fiat Chrysler Automobiles , który – między innymi – bierze pod uwagę komentarze i sugestie otrzymane od kierownictwa, członków kadry pracowniczej oraz osób trzecich, zmiany w przepisach i najlepszych praktykach, a także doświadczenie nabyte w trakcie stosowania Kodeksu. Wszelkie zmiany wprowadzane do Kodeksu w wyniku weryfikacji są natychmiast publikowane i udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami.

Link: http://fap.fiat.com/dokumenty/powinienes/Coc_POL.pdf