Kodeks Postępowania Etycznego DOZAMEL

Metryka praktyki

Firma: DOZAMEL,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Przed wyzwaniem wprowadzenia Kodeksu Postępowania Etycznego stanęła firma DOZAMEL. Proces opracowywania kodeksu wiązał się ze zidentyfikowaniem kluczowych procesów i wartości w spółce oraz opisaniem zasad postępowania w codziennych sytuacjach. Zasady te zostały pogrupowane w dziewięć obszarów. Są nimi: ochrona majątku spółki, informacje poufne, zasady dotyczące bezpieczeństwa, zasady dotyczące poczty elektronicznej i internetu, zasady ochrony środowiska oraz BHP, polityka kadrowa, konflikt interesów, sposób postępowania z klientami oraz uczciwa konkurencja. Kodeks został zakomunikowany pracownikom i docelowo ma być systematycznie aktualizowany.