Kodeks postępowania dla Dostawców ANWIL

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wprowadzony we wrześniu 2016 Kodeks postępowania dla Dostawców ANWIL stanowi zbiór zasad i standardów społecznych, środowiskowych, etycznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego, których przestrzegania i doskonalenia ANWIL oczekuje od swoich Dostawców. Kodeks postępowania dla Dostawców ANWIL został udostępniony na stronie internetowej spółki, a także przesłany do 121 dostawców krajowych i 31 dostawców zagranicznych. Spółka oczekuje od swoich partnerów biznesowych postawy stałego doskonalenia się w zakresie wytyczonych w kodeksie standardów społecznych, środowiskowych, etycznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego. Wdrożenie dokumentu i zobowiązanie partnerów procesów zakupowych do przestrzegania zawartych w nim zasad da spółce pewność, że dostawcy, z którymi kooperuje przestrzegają obowiązujących w firmie standardów, a oferenci ubiegający się o możliwość zdobycia kontraktu mają pełną świadomość oczekiwań wobec nich. Jednocześnie ANWIL zobowiązał się do wspierania swoich dostawców i wykonawców w budowaniu świadomości i promowania najlepszych praktyk CSR.