Kodeks etyki

Metryka praktyki

Firma: BEST,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

Kodeks Etyki w firmie BEST odnosi się do kluczowych wartości, którymi kieruje się spółka w codziennej działalności. Prezentuje wskazówki, jak postępować w kontaktach z różnymi grupami interesariuszy, przyjęte zasady zarządzania konfliktem interesów oraz dbania o mienie firmy. Kodeks wskazuje także na ważność poszanowania i ochrony informacji oraz danych osobowych.

Jest on dostępny na stronie internetowej spółki oraz w intranecie. Każdy pracownik otrzymał również jego drukowany egzemplarz. W BEST istnieje skrzynka wykroczeń etycznych, za pomocą której można zgłaszać przypadki łamania zasad Kodeksu Etyki oraz ogólnie przyjętych norm związanych z funkcjonowaniem spółki.