Kodeks Etyki w Grupie Eurocash

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Grupa Eurocash zakłada, iż wszyscy pracownicy postępują w sposób etyczny, z poszanowaniem wartości Grupy, a przyjęcie niniejszych Zasad Etyki ma na celu określenie oczekiwanych od wszystkich pracowników standardów postępowania w jasny i przejrzysty sposób.

Grupa Eurocash przyjęła Kodeks Etyki, który ma na celu określenie w jasny i przejrzysty sposób oczekiwanych od wszystkich pracowników Grupy Eurocash standardów postępowania. Zawiera kluczowe wartości Grupy: zorientowanie na klienta, dzielenie się zyskami, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, rzetelność, przejrzystość, zadowolenie z pracy i pracę zespołową.

Kodeks ułatwia postępowanie pracownikom w sytuacjach związanych m.in. z przekazywaniem prezentów, poufnością, dyskryminacją czy zapobieganie konfliktom interesów.

Każdy nowy pracownik przechodzi szkolenie z zasad etyki w Grupie. W tym celu przygotowane zostało obowiązkowe szkolenie e-learningowe, w którym usystematyzowaliśmy informacje na temat Wartości i Zasad Etyki wraz z konkretnymi przykładami ich zastosowania. Osoby bez stałego dostępu do komputera otrzymują Kodeks w wersji papierowej. Przełożeni są zobowiązani do zapewnienia realizacji zasad etyki przez podległych im pracowników.

Członkowie zarządu co jakiś czas przypominają wiadomościami email skierowanymi do wszystkich o najważniejszych zasadach, np. w okresach świątecznych, kiedy to częstsze jest praktykowanie przekazywania prezentów. W firmie obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania prezentów, w przypadku kiedy nastąpi sytuacja, w której mimo wszystko pracownik otrzyma prezent, to przekazuje go do centrali, następnie prezenty te są rozlosowywane wśród wszystkich pracowników na różnych imprezach firmowych.

Przyjęcie Kodeksu doprowadziło do umocnienia wzorców etycznych w firmie.