Kodeks Etyki – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska), Orange Polska, PTK Centertel (Orange Polska), Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Celem wprowadzenia Kodeksu Etyki TP było jasne określenie najważniejszych kwestii związanych z uczciwością oraz przestrzeganiem zasad etycznych, a tym samym scalenie społeczności pracowników TP.

Wprowadzenie Kodeksu Etyki miało również na celu zmniejszenie potencjalnego ryzyka występowania zjawisk patologicznych i nieetycznych w firmie.

Kodeks Etyki TP został stworzony na bazie zasad etycznych i wzorców postępowania obowiązujących w całej Grupie France Telecom. Proces konsultacji z pracownikami TP i kadrą TOP-500 służył wypracowaniu takiego zapisu, który byłby dostosowany do polskiej rzeczywistości.

Kodeks został przyjęty w drodze uchwały zarządu TP z 19.04.2005 r., a następnie w nakładzie 25 tys. egzemplarzy rozdystrybuowany wraz z iTePe (miesięcznikiem pracowników TP). Przestrzeganiem Kodeksu w TP zajmuje się m.in. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW), który prowadzi dochodzenia wewnętrzne w zakresie zgłoszonych przez jednostki organizacyjne TP przypadków nieetycznych zachowań.

DAW przy współpracy z Pionem Bezpieczeństwa TP podejmuje działania zmierzające do wprowadzenia w TP systemu anonimowego zgłaszania przez pracowników TP nieprawidłowości, oszustw i nadużyć.