Kodeks etyki – Credit Agricole Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2011

Decyzja o wdrożeniu Kodeksu Etyki w firmie została podjęta, ponieważ banki postrzegane są przez klientów jako instytucje zaufania publicznego, a ich zadaniem jest budowanie długofalowych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z interesariuszami.

Założeniem Kodeksu Etyki stworzonego przez Credit Agricole Bank Polska jest troska o zachowanie wysokich standardów przy wykonywaniu powierzonych zadań, przestrzeganie tajemnicy bankowej, stosowanie przepisów prawa i rekomendacji regulatorów, przyjętych norm etycznych oraz udzielanie klientom jasnej i czytelnej informacji o cechach i ryzykach sprzedawanych produktów bankowych. Kodeks reguluje zasady dotyczące zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów, przyjmowania i wręczania upominków, transakcji prywatnych pracowników banku, relacji między pracownikami i relacji z podmiotami konkurencyjnymi, a także utrzymywania kontaktów z instytucjami publicznymi, klientami i partnerami biznesowymi oraz z dostawcami. Kodeks Etyki wykracza poza normy obowiązującego prawa – zawiera tzw. miękkie uregulowania, zasady szeroko pojętego etycznego postępowania w biznesie. Kodeks kierowany jest do pracowników banku oraz do osób świadczących pracę na rzecz Credit Agricole Bank Polska w imieniu firm, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne.
Wdrożenie opisanych w Kodeksie Etyki zasad podnosi konkurencyjność banku i korzystnie wpływa na jego wizerunek.