Kodeks etyczny w relacjach z dostawcami – Lyreco Polska

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma Lyreco Polska wprowadziła Kodeks etyczny w relacjach z dostawcami. Jest on fundamentem, na którym Lyreco i dostawcy firmy mają budować i utrzymywać relacje oparte na uczciwości, zaufaniu i prowadzeniu interesów w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Lyreco dąży do wyboru dostawców, którzy utrzymują wysokie standardy etyczne, promowane i realizowane przez firmę. Kodeks, wraz ze szczegółowo opisanymi zasadami wyboru dostawców, stanowi od 2010 roku podstawę współpracy. Opisuje on zobowiązania w zakresie przestrzegania praw człowieka oraz właściwych praktyk w zakresie zatrudnienia, BHP i zarządzania ochroną środowiska; przestrzegania przepisów prawa, efektywności i przejrzystości oraz podejmowania niezbędnych działań w celu ochrony poufności informacji. Preferowaną formą wyboru dostawcy Lyreco jest przetarg. Każdy dostawca, który chce złożyć ofertę, musi zobowiązać się do przestrzegania podstawowych zasad Kodeksu Etycznego dostawców Lyreco i podpisać oficjalną deklarację. Odmawiający przestrzegania postanowień tego dokumentu nie mogą uczestniczyć w procesie wyboru. Umowa zawarta po zakończeniu przetargu musi zawierać oświadczenie dostawcy dotyczące zapoznania się z kodeksem. Dostawca zobowiązuje się również do akceptacji zasad etycznych w nim zawartych i zobowiązuje się ściśle i rygorystycznie ich przestrzegać.

Więcej informacji