Kodeks etyczny w Farm Frites Poland

Metryka praktyki

Firma: Farm Frites Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Prace nad kodeksem etycznym w Farm Frites Poland rozpoczęły się na początku 2016 spotkaniami z pracownikami-przedstawicielami wszystkich działów, co pozwoliło na określenie obszarów oraz konkretnych zasad, które powinien obejmować kodeks. Chcieliśmy, aby zasady panujące w firmie zostały ujednolicone i zebrane w jednym dokumencie. Kodeks określa standardy postępowania obowiązujące wszystkich pracowników. Obejmuje obszary wewnętrzne, m.in. zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona informacji firmy, konflikt interesów, równe szanse zatrudnienia i rozwoju zawodowego bez względu na płeć, wiek, wyznanie. Kodeks określa również zasady postępowania na zewnątrz firmy – wobec interesariuszy, m.in. klientów, partnerów biznesowych, konkurencji. Wraz z kodeksem została powołana komisja ds. etyki, która składa się z trzech członków, a dwóch z nich zostało nominowanych przez pracowników, a następnie wybranych w wyborach.

Dzięki kodeksowi uporządkowane zostały zasady obowiązujące w firmie, które są punktem odniesienia w przypadku jakichkolwiek naruszeń. Interesariusze, a w szczególności pracownicy, mają możliwość zgłaszania naruszeń z gwarancją ich rozwiązania. W 2018 roku odbędą się szkolenia pracowników z zakresu etyki.