Kodeks Etyczny Pracowników – PTK Centertel i TP S.A.

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska), Orange Polska, PTK Centertel (Orange Polska), Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
W PTK Centertel wprowadzono w 2003 r. Kodeks Etyczny Pracowników, który objął również wcześniejsze regulacje obowiązujące w tej firmie od wielu lat. Kodeks Etyczny Pracowników PTK Centertel zawiera m. in. zasady zachowania się pracowników, zachowania wobec klientów, wspólników, kontrahentów i konkurencji, relacje między pracownikami, poufność przekazu informacji, wiarygodność dokumentacji i oświadczeń Spółki, zgodność z prawem i umowami, sprawy współpracy z partiami politycznymi i kontakty z władzami Państwa.W Preambule Kodeksu stwierdza się: 'PTK Centertel jest organizacją skupiającą profesjonalny zespół ludzi wspólnie dążących do sukcesu Firmy, z którą wiążą własny sukces osobisty. Poprzez lata działalności i intensywne komunikowanie założeń oraz sukcesów, PTK Centertel stała się Firmą dobrze rozpoznawalną, kojarzoną nie tylko ze stabilną pozycją finansową, ale również z wysoką jakością oferowanych usług oraz konsekwentnie budującą pozytywny wizerunek na rynku telefonii komórkowej. Jako Firma wiodąca na rynku telefonii komórkowej, a zarazem przestrzegająca zasad etycznych, PTK Centertel bierze na siebie odpowiedzialność za oferowane przez siebie produkty i usługi. Działając jawnie udostępnia odpowiednią ilość informacji, zapewniając jednocześnie zachowanie tajemnicy handlowej. Taki sposób działania gwarantuje jej zaufanie i lojalność Klientów oraz szacunek ze strony innych podmiotów gospodarczych. Etyczne oblicze Firmy tworzą przede wszystkim jej Pracownicy, którzy swą postawą wobec innych Pracowników, Współpracowników, Klientów, Kontrahentów, Udziałowców i pozostałych partnerów stosują zasady współpracy zgodne z prawem i normami moralnymi.’

Firma oczekuje od pracowników dokładnego zapoznania się z Kodeksem Etycznym oraz stosowania się do określonych w nim zasad. PTK Centertel dąży do zdobycia pozycji lidera poprzez prowadzenie działalności według zasad opartych na najwyższych standardach etycznych we wszystkich aspektach działalności. Cel ten został sformułowany w oparciu o przekonanie, że sukces firmy zależy od trwałego zaufania i poszanowania jej pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów, kolegów z branży oraz całej społeczności. Polityka firmy wymaga, by wszyscy pracownicy, a w szczególności członkowie kadry kierowniczej, dokładali wszelkich starań w dążeniu do stosowania zasad etyki w codziennym działaniu.

Postanowienia Kodeksu Etycznego są wiążące dla wszystkich pracowników PTK Centertel i wymagają potwierdzenia podpisem przyjęcia ich do wiadomości, stosowania i przestrzegania. Każdy pracownik w październiku każdego roku kalendarzowego jest zobowiązany podpisać i dostarczyć do Działu Administracji Personalnej oświadczenie roczne. Każdy nowo zatrudniony pracownik zobowiązany jest podpisać oświadczenie roczne przy podpisywaniu umowy o pracę.

Zasady etyczne wprowadzono również w TP S.A. Firma deklaruje, że w swojej działalności kieruje się uczciwością i przejrzystością. Swoje standardy postępowania wzoruje na najlepszych, sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych w nowoczesnym biznesie. Dąży do budowania z otoczeniem trwałych relacji opartych na zaufaniu. Zasady korzystania z usług tworzy tak, aby były jak najbardziej przyjazne klientom. O wprowadzanych nowościach informuje z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z zasadami obowiązującymi na polskim rynku telekomunikacyjnym. Reklamując usługi stosuje zasady uczciwej reklamy.

Oprócz relacji z klientami, inwestorami i partnerami handlowymi, podejmuje istotne zobowiązania wobec swoich pracowników, m. in. dotyczące opieki medycznej, czy rozwoju zawodowego. W polityce zatrudnienia kieruje się zasadami zdrowej konkurencji. Jak podaje TP S.A., kobiety stanowią w firmie ok. 49% ogółu zatrudnionych, natomiast na stanowiskach dyrektorskich 27% ogółu zatrudnionych. Realizowany w TP S.A. proces restrukturyzacji zatrudnienia to najbardziej sprawnie przeprowadzony taki proces w Polsce i jednocześnie największy w kraju. Przyjęto w nim m. in. korzystne zasady wypłat odszkodowań z pakietu socjalnego.