Kodeks Etyczny – International Paper Kwidzyn S.A.

Metryka praktyki

Firma: International Paper Kwidzyn,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Firma International Paper Kwidzyn SA przygotowała „Podręcznik etycznego postępowania”. Podręcznik łączy różne kwestie etyczne z problemami osobistej prawości i przestrzegania zasad firmy, które jednoczą jej pracowników na całym świecie.

Zawiera on zbiór zasad związanych z takimi aspektami jak: wzajemne traktowanie się z godnością i szacunkiem, bezpieczna praca i ochrona środowiska, przestrzeganie praw oraz przepisów antymonopolowych, ochrona majątku firmy oraz stosowanie się do litery i ducha prawa.

Pokazuje także, jakie działy w strukturze przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za rozwiązywanie pojawiających się problemów oraz za edukację i szkolenia w zakresie etyki biznesu. Przewodnik kończy się testem sprawdzającym postawę etyczną i przestrzeganie zasad firmy IP Kwidzyn SA.

Wyrazem stosowania zasad etycznych w praktyce jest podpisana w maju 2004 roku deklaracja miedzy IP Kwidzyn a ABB w Polsce, w której strony zobowiązały się do uznawania norm postępowania zgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy wspólnie zadeklarowały także, iż we wzajemnych kontaktach biznesowych będą ściśle przestrzegać zasad zapisanych w Etyce Biznesu ABB oraz w Kodeksie Etyki w Biznesie IP, a także stosować się do ducha tych kodeksów.