Klastry energii ENERIS

Metryka praktyki

Firma: ENERIS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Odnawialne źródła energii
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Rozwój gospodarczy Polski, konieczność pracy nad bezpieczeństwem energetycznym czy rzeczywista ochrona środowiska są przyczynkiem do budowania nowych modeli zarówno współpracy międzysektorowej, jak i rozwiązań technologicznych i finansowych. Przykładem jest wdrażana przez ENERIS innowacyjna koncepcja Klastrów Energii ENERIS, w ramach których samorządy, inwestorzy sektorowi, instytucje, uczelnie i lokalne podmioty działają wspólnie na rzecz samowystarczalności energetycznej kolejnych regionów kraju.

Klastry energii, to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce to model działania polegający na lokalnej produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii, gdzie część musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE). Umożliwia samorządom kontrolę nad wytwarzaniem energii, oszczędności, rozwój energetyki opartej na OZE przy zapewnieniu bezpiecznego źródła działającego w podstawie, niższe ceny dla odbiorców końcowych, a w rezultacie impuls dla rozwoju przemysłu w oparciu o niższe ceny energii cieplnej i elektrycznej oraz innowacyjności.

Koncepcję tę promuje ENERIS budując z interesariuszami modele samowystarczalności energetycznej i cieplnej. W 2017 powstały pierwsze takie partnerstwa (Zgorzelecki, Gorzowski i Siemiatycki Klaster Energii). W tym ostatnim zainicjowano podpisanie wielostronnego porozumienia z Miastem Siemiatycze, Przedsiębiorstwem Komunalnym, Gminą Dziadkowice, Mielnik, Powiatem Siemiatyckim, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach. W ramach tego klastra powstaną nowe źródła energii (m.in. z biomasy) i ciepła pochodzące z OZE, zmodernizowana zostanie sieć dystrybucji i zlikwidowane będą stare, nieekologiczne ciepłownie węglowe. To model współpracy i partnerstwa na rzecz czystego środowiska, częściowo uniezależniający od dotacji zewnętrznych i dostawców surowców energetycznych.

Korzyści dla społeczności lokalnych, wynikające z utworzenia klastra, to między innymi:

  • szeroka informacja dla mieszkańców na temat i Klastra i inwestycji, możliwość zarówno konsultacji indywidualnych jak i grupowych, spotkań z ekspertami.
  • z chwilą budowy lokalnego źródła – redukcja emisji CO2 w bilansie polskim o 60 000 ton rocznie
  • redukcja w stosunku do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z paliw kopalnych:
  • dwutlenku siarki – o 95%, tlenków azotu (NOx) – o 84%, Pyłu – o 96%
  • oszczędności w kosztach na energię elektryczną i cieplną nawet o 30%.

Firma planuje inocjowanie kolejnych lokalnych Klastrów Energii m.in. w Wielkopolsce. Rozwijanie tej formy współpracy pobudza także działalność badawczo – rozwojową dając nowe możliwości implementacji zielonych technologii, rozwoju OZE, sieci inteligentnych i magazynów energii (współpraca z Politechniką Częstochowską i AGH w Krakowie).

Więcej informacji: