Kadra 2009 – Program 10+ – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Elementem strategii rozwoju rafinerii w Gdańsku jest Program 10+ polegający na zbudowaniu do roku 2010 kompleksu instalacji, dzięki którym stanie się ona jedną z najbardziej nowoczesnych i ekologicznych. Projekt „Kadra 2009″ służył pozyska­niu wykwalifikowanej kadry do pracy w powstającym kompleksie. Rekrutację pro­wadzono poprzez ogłoszenia prasowe i internetowe, informacje w mediach, udział w Targach pracy oraz wizyty na uczelniach wyższych.Dzięki projektowi zatrudniono 120-osobową załogę do obsługi nowoczesnych insta­lacji technologicznych. Pracownicy mają zagwarantowaną stabilizację zawodową, dochód na korzystnym poziomie oraz możliwość rozwoju kariery poprzez systema­tyczne podnoszenie kwalifikacji, zaś firma zyskała kapitał ludzki niezbędny do wyko­rzystania nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych.

Dodatkowo, myśląc o kształceniu specjalistów odpowiadających na potrzeby rynku, firma podpisała umowę o długoletniej współpracy z Politechniką Gdańską oraz Aka­demią Górniczo-Hutniczą, dotyczącą wspólnej działalności w zakresie przedsięwzięć technicznych i technologicznych, badań, wymiany wiedzy, wzajemnego wsparcia naukowego, dydaktycznego i finansowego.

Studenci uruchomionej w roku akademickim 2007/ 2008 w wyniku wspólnych dzia­łań nowej specjalności na PG – technologii przemysłu rafineryjnego i petrochemicz­nego, mają największe szanse na odbycie praktyk w Grupie LOTOS – do końca 2008 przyjęto na nie już 20 spośród 32 osób. Najlepsi mogą także liczyć na stypendium finansowane przez koncern. Projekt wpłynął także na wzrost motywacji pracowni­ków koncernu, których doświadczenie wykorzystywane jest przy tworzeniu i realizo­waniu procesu dydaktycznego, zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.