Jak wdrażać kodeks postępowania i dostosować go do potrzeb i oczekiwań interesariuszy – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:Firma chciała uwspólnić podejście do takich kwestii jak: sposób prowadzenia biznesu oraz zasady, którymi kierować się będzie firma wobec interesariuszy i środowiska.OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Zasady etyki biznesowej opierają się na wartościach, jakimi kieruje się Grupa Żywiec: szacunku wobec jednostki, społeczeństwa i środowiska naturalnego, pasji i zaangażowaniu w wykonywaną pracę. Określają ponadto stanowisko firmy w takich aspektach jak: przeciwdziałanie oszustwom, korupcja i konflikt interesów, prawo konkurencji, wręczanie i  przyjmowanie upominków, przestrzeganie praw człowieka, zakaz dyskryminacji, polityka równych szans, molestowanie seksualne czy mobbing. Założeniem Zasad etyki biznesowej było jak najpełniejsze uwzględnianie potrzeb pracowników Grupy Żywiec tak, aby ich ostateczna treść  była traktowana przez pracowników jako ich własna a nie narzucona przez władze spółki.

Wdrożenie Zasad poprzedzone było przeprowadzeniem odpowiedniej kampanii informacyjnej i  warsztatów dyskusyjnych, których celem było wyjaśnienie założeń i celów projektu, poznanie oczekiwań pracowników i wyłonienie najbardziej istotnych zagadnień oraz zachęcenie do podzielenia się uwagami na temat materiałów i publikacji.

Wszyscy pracownicy otrzymali materiały informacyjne poświęcone Zasadom, które w przystępny  sposób wyjaśniają zdefiniowane w programie zagadnienia. Zasady stały się również jednym z elementów programu wdrożeniowego dla nowych pracowników. Odrębne, bardziej zaawansowane szkolenia przygotowane zostały dla członków kadry kierowniczej, do których w  pierwszej kolejności mogą zwracać się pracownicy z pytaniami dotyczącymi programu.

Przestrzeganie Zasad dotyczy wszystkich pracowników Grupy Żywiec bez względu na zajmowane  stanowisko.

W ramach realizacji projektu powołano odrębne stanowisko kierownika ds. programów  odpowiedzialności społecznej, który ma za zadanie koordynować całość działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu.

Wątpliwości w zakresie naruszania zasad pracownicy mogą zgłaszać swoim bezpośrednim przełożonym oraz dwóm mężom zaufania, powoływanym spośród pracowników cieszących się nieposzlakowaną opinią, zaufaniem i autorytetem. Do dyspozycji pracowników jest również bezpłatna linia telefoniczna, której obsługą zajmuje się kancelaria prawna. O sprawach, które mogą wywoływać straty finansowe, powiadamiany jest Komitet ds. Audytu Rady Nadzorczej. Przygotowane procedury zapewniają zgłaszanemu pracownikowi bezpieczeństwo i  anonimowość a jednocześnie zapewniają wyjaśnienie każdej sprawy.

KORZYŚCI:

– Zasady są potężnym instrumentem ułatwiającym postępowanie w różnych sytuacjach, który wpływa na zwiększenie zaufania do firmy, zmniejszenie liczby sytuacji, w których mogłoby dochodzić do potencjalnego konfliktu interesów lub innych niepożądanych praktyk;
– Właściwie zrozumienie i wdrożenie Zasad sprawia, że przekładają się one na codzienne decyzje pracowników i ich stosunek do wszystkich interesariuszy firmy.

WYZWANIA:

– Adaptacja Kodeksu etycznego koncernu Heineken do polskiego prawodawstwa i potrzeb Grupy Żywiec;
– Koordynacja działań nad opracowaniem treści Zasad pomiędzy różnymi działami w Spółce;
– Zrozumiałe przedstawienie treści Zasad i znalezienie przykładów ich praktycznego zastosowania z perspektywy różnych działów w spółce;
– Duże zaangażowanie czasowe osób biorących udział we wdrażaniu i organizowanie prezentacji, dyskusji i warsztatów dla pracowników różnych szczebli.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Powodzenie wdrożenia zależy od rzetelnego przygotowania materiałów informacyjnych, zrozumiałych dla pracowników wszystkich szczebli. Praca nad projektem nie kończy się z chwilą ogłoszenia Zasad i przekazania materiałów pracownikom;
– Nie wystarczy zobowiązać pracowników do przestrzegania Zasad. Trzeba jeszcze stworzyć mechanizmy reagowania na ewentualne nieprawidłowości;
– Wsparcie i pomoc ze strony pracowników decyzyjnych z innych działów są istotną pomocą we wdrażaniu projektu począwszy od dyskutowania treści Zasad, poprzez organizację spotkań, czy dystrybucję materiałów.