Jak budować strategię w oparciu o dialog społeczny? – BAT

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA/ PROBLEM:

Firma chce zapewnić swoich interesariuszy, iż wszystkie działania firmy skierowane na osiągnięcie celów biznesowych będą realizowane w sposób zgodny z rozsądnymi oczekiwaniami społecznymi wobec odpowiedzialnej firmy tytoniowej.

OPIS PROJEKTU/ ROZWIĄZANIE:

Realizacja projektu objęła kilka etapów:

Przygotowania i planowanie:
– Mianowanie kierownika projektu i powołanie zespołu sterującego
– Przygotowanie listy partnerów społecznych i analiza potencjalnych tematów, które mogą pojawić się w dyskusji
– Wyznaczenie audytora procesu, jego moderatora i facilitatora

Etap słuchania:
– zorganizowano 9 sesji dyskusyjnych, podczas których partnerzy społeczni przedstawiali swoje oczekiwania wobec BAT Polska.

Etap odpowiadania:
– Zarząd BAT przygotował stanowisko firmy i odpowiedzi we wszystkich kwestiach poruszonych przez partnerów społecznych na podstawie zestawienia opracowanego przez facilitatora
– Ustalono wspólnie z moderatorem i facilitatorem format i kalendarium drugiej rundy sesji dyskusyjnych, do których zaproszono przedstawicieli 95 instytucji, organizacji i grup społecznych; (zdecydowano, że po ogłoszeniu Raportu dla przedstawicieli mediów zostanie zorganizowane osobne spotkanie, stąd różna liczba gości w pierwszej i drugiej rundzie)
– Podczas 6 sesji dyskusyjnych zarząd BAT Polska przedstawiał stanowisko firmy w poruszanych wcześniej kwestiach, plany proponowanych działań, oraz propozycje ich ewaluacji przez partnerów;

Etap wdrażania:
– Działania wynikające z podjętych zobowiązań zostały wpisane w plany firmy na kolejny rok
– Opublikowano Raport Społeczny 2003 – jego została zweryfikowana przez Bureau Veritas

Wypełnianie zobowiązań:
– W styczniu br. BAT Polska opublikowała broszurę, która zawiera omówienie stopnia wypełnienia podjętych zobowiązań według wcześniej określonych mierników; broszura została rozesłana do wszystkich partnerów społecznych firmy i umieszczona na stronie internetowej firmy.

KORZYŚCI:

– Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie;
– Budowanie świadomości korporacyjnej BAT na zewnątrz;
– Nawiązanie bezpośrednich kontaktów z interesariuszami, z którymi firma pozostaje w relacjach biznesowych;
– Pozytywny odbiór procesu przez interesariuszy;
– Usystematyzowanie i prezentacja działań które do tej pory były prowadzone przez firmę z zakresu CSR;
– Wyróżnienie się na tle innych firm tytoniowych;
– Wzmocnienie relacji ze społecznością lokalną i władzami Augustowa;
– Jedyna firma w Polsce, która przeprowadziła dialog społeczny wg AA 1000 ekspert w tej dziedzinie;

WYZWANIA:

– Utrudniony dialog (szczególnie z ministerstwami) ze względu na kontrowersyjną branżę;
– Koordynacja i uwspólnianie procesu dialogu w poszczególnych krajach;

DO ZAPAMIĘTANIA:

– Żeby proces był skuteczny i przyniósł zamierzony efekt, potrzebne jest aktywne zaangażowanie zarządu
– Warto zapewnić zewnętrzne, niezależne wsparcie (audyt, facilitator lub moderator) ze względu na na wiarygodność całego procesu;
– Należy zadbać, by w strukturze zarządzania programu znalazły się osoby z różnych działów, które czuwają nad przebiegiem programu, ale również dbają o komunikację wewnątrz poszczególnych działów;
– W szczególny sposób warto zaangażować dział sprzedażowy firmy i przedstawić długofalowe efekty programu, bo z założenia może prezentować krytyczne nastawienie do takich przedsięwzięć;