Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przemysłowego zakładu i jego najbliższego otoczenia

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 15 - Życie na lądzie

Funkcjonujący od ponad 50 lat, duży zakład produkcyjny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA wraz z bezpośrednim otoczeniem zajmuje około 1300 h terenu o zróżnicowanej charakterystyce. W dużej części teren ten zajęty jest przez instalacje przemysłowe i towarzyszącą im infrastrukturę, ale również są to tereny zieleni związane np. z gospodarką wodną zakładu. Na terenach tych obserwowano od lat przebywanie wielu gatunków zwierząt oraz dużą różnorodność roślin.

W 2017 roku wykonano inwentaryzację przyrodniczą terenu przemysłowego zakładu i jego najbliższego otoczenia. Od wczesnej wiosny do końca grudnia zespół projektowy wraz z przyrodnikami z firmy doradczej realizował projekt dotyczący wykonania obserwacji terenowych flory i fauny. Na ich podstawie wykonane zostały mapy identyfikujące najcenniejsze siedliska oraz rejony, na których występują najciekawsze okazy fauny, bezkręgowców, ryb, ptaków i ssaków. Wykonana została również dokumentacja fotograficzna. Zidentyfikowanie tych terenów pozwoli na objęcie ich ochroną wewnętrzną.