Inicjatywa „Zielone Biuro BOŚ” – Bank Ochrony Środowiska

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2011

W Banku Ochrony Środowiska rozpoczęto proces certyfikacji, który prowadzi Fundacja Partnerstwa dla Środowiska. Rozpoczął się on od audytu wstępnego, został określony stan aktualny i wskazówki dotyczące podjęcia działań niezbędnych do uzyskania statusu Zielonego Biura. Część kryteriów Bank spełniał już na tym etapie (stosowanie energooszczędnego sprzętu biurowego i oświetlenia, rozwiązania eliminujące konieczność używania papieru, selektywna zbiórka papieru, baterii, elektro śmieci), jednak dla spełnienia pozostałej części wymogów należało podjąć dodatkowe działania.

Wynikiem audytu było przyjęcie przez Bank szeregu rozwiązań formalnych i organizacyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania energią elektryczną, cieplną, wodą i ściekami oraz materiałami eksploatacyjnymi, polityką zakupów uwzględniającą wymogi środowiska, przyjaznym środowiskiem pracy, edukacją ekologiczną pracowników i klientów. Pierwszym etapem było przyjęcie Polityki Środowiskowej BOŚ S.A. Dokument ten jest dziś wizytówką Banku, a z jego treścią, upublicznioną m.in. na tablicy przy recepcji w siedzibie Centrali BOŚ, mogąca poznać się Klienci i Partnerzy Banku.  Polityka Środowiskowa jest też elementem pakietu dokumentów, z którymi zapoznają się wszyscy nowo przyjmowani pracownicy. W wyniku procesu certyfikacji w Banku m.in. urządzono gniazda selektywnej zbiórki odpadów, obniżono zużycie wody, podjęto proces monitorowania emisji CO2 (za pomocą kalkulatora, którego uproszczona wersja została także udostępniona Klientom na stronie internetowej).