„Idea Management” – jak rozbudzić kreatywność pracowników – DHL Express

Metryka praktyki

Firma: DHL Express,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

SYTUACJA/PROBLEM:

DHL jako firma globalna zatrudniająca ludzi na całym świecie chciała wykorzystać potencjał pracowników i zaangażować ich w tworzenie nowych, lepszych rozwiązań dla funkcjonowania firmy w każdym obszarze.

OPIS DZIAŁANIA:

Idea managment jest modelem zarządzania, który sprawia, że wszyscy pracownicy mogą uczestniczyć w procesie tworzenia nowych wartości i rozwiązań w firmie. Pracownicy przedstawiają propozycje swojemu przełożonemu, osobiście za pomocą kart/formularzy przeznaczonych do zgłaszania idei lub poprzez wewnętrzną sieć informacyjną firmy – intranet.

Przełożony ocenia propozycje w ramach swojego zakresu odpowiedzialności. W przypadku, gdy propozycja wykracza poza zakres obowiązków przełożonego, odpowiedni ekspert podejmuje decyzję dotyczącą wdrożenia idei.

Osoba zgłaszająca propozycję przypisuje ją do jednej z dwóch kategorii:
1. Propozycji o istotnym znaczeniu jeżeli istnieje możliwość pomiaru korzyści finansowych lub oszczędności czasu przez firmę lub
2. Propozycji o mniejszym znaczeniu – jeżeli nie istnieje możliwość takiego pomiaru.

Managerowie motywują swoich pracowników do tworzenia rozwiązań dotyczących ciągłych usprawnień i innowacji. Powinni również wspierać swoich pracowników podczas wprowadzania ich idei w życie.

Efektywność tego systemu mierzona poprzez monitorowanie:
– liczby propozycji;
– współczynnika uczestnictwa pracowników: liczba osób zgłaszających propozycje na 100 pracowników;
– współczynnika efektywności kosztowej: stosunek wartości finansowej propozycji do kosztów zarządzania ideami w organizacji;
– wdrożenia: stosunek wszystkich propozycji zgłoszonych, do liczby wdrożonych;
– czasu przetwarzania: średni czas potrzebny do podjęcia decyzji o wdrożeniu lub odrzuceniu zgłoszonego pomysłu.

KORZYŚCI:

– Tworzenie wartości dodanej w organizacji;
– Umożliwienie pracownikom współuczestnictwa w zarządzaniu firmą – czynnik motywacyjny;
– Rozwój współpracy pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami niższego szczebla;
– Synergia – umiejętne wykorzystanie wiedzy fachowej managerów i praktycznej wiedzy i doświadczeń pracowników.

WYZWANIA:

– Stworzenie efektywnego systemu;
– Stworzenie odpowiedniego systemu motywowania pracowników;
– Odpowiednie przeszkolenie i zmotywowanie kadry menedżerskie.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Efektywne zarządzanie takim programem wymaga zaangażowania wszystkich szczebli menedżerskich;
– Procedura zarządzania ideami powinna być transparentna i prosta- inaczej zniechęca pracowników;
– Niezbędna jest ocena wdrażanych propozycji w ciągu założonego czasu;
– Tak duży projekt wymaga powołania w strukturze osoby/osób dedykowanych do zarządzania ideami;
– Konieczna jest permanentna i zróżnicowana komunikacja dotycząca zasad i ciągłej potrzeby zgłaszania nowych rozwiązań przez pracowników.