Grupa doradców ESG

Metryka praktyki

Firma: Vantage Development,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Zarząd Vantage Development, mając na uwadze rosnące znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju, powołał w połowie 2021 roku Grupę doradców ESG. Członkami grupy są przedstawiciele wszystkich siedmiu działów spółki, odpowiadający za kwestie compliance, administrację, zarządzanie nieruchomościami, realizację inwestycji, komunikację, marketing oraz akwizycję. Liderem zespołu został Pełnomocnik zarządu ds. ESG. Głównym zadaniem interdyscyplinarnej grupy jest inicjonowanie oraz wdrażanie projektów z zakresu ESG w spółce. Członkowie zespołu spotykają się na cotygodniowych spotkaniach, podczas których omawiają wdrażane projekty, wymieniają się wiedzą oraz spostrzeżeniami w ważnych tematach. Grupa realizuje inicjatywy ze wsparciem innych pracowników, którzy są zapraszani do współpracy. Dzięki temu temat ESG jest promowany oraz dyskutowany na forum ogólnofirmowym. O działaniach grupy, pracownicy spółki mogą przeczytać w dedykowanej zakładce w intranecie. Działania grupy prowadzone są bez daty końcowej.