Fundusz dla Płocka – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
W ramach partnerskiego programu „Forum dla Płocka”, rozpoczętego przez PKN Orlen, Urząd Miasta Płock i UNDP uruchomiono „Fundusz dla Płocka”. Fundusz ten ma za zadanie wzmacnianie sektora pozarządowego poprzez udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym, przeznaczonych na realizację wybranych zadań wpisanych do strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Początkowy budżet „Funduszu dla Płocka” to 1,3 mln zł, na który złożyły się środki PKN Orlen (500 tys.), Miasta Płock (600 tys.) i Levi Strauss (200 tys.). Długofalowym celem tego projektu jest także podnoszenie zdolności organizacyjnych sektora pozarządowego. Służyć ma temu poddanie się organizacji rygorom pisania wniosków grantowych, transparentnym zasadom ich oceny i monitoringu realizacji. Darczyńcy powierzyli decyzje o rozdziale dotacji Komitetowi Sterującemu, w skład którego weszły osoby zaufania publicznego – laureaci dorocznych plebiscytów Płocczanina Roku (3 osoby) i laureat konkursu na Lekarza 30-lecia. Od początku proces budowy Forum, a następnie Funduszu, opisywany jest na stronie internetowej fundusz.ump.plPartnerami Forum i Funduszu są dziś nie tylko jego inicjatorzy czyli PKN, UM Płock i UNDP. Do grona tego dołączyły organizacje pozarządowe, które jako grantobiorcy poznają zasady i reguły tworzenia partnerstwa lokalnego i zasad partnerskiej współpracy. Na skutek zaangażowania PKN Orlen w ten projekt firma zaczęła być postrzegana nie tylko jak koncern produkujący petrochemikalia i wspierający wybrane przez siebie lokalne inicjatywy, ale jako aktywny uczestnik życia lokalnego. Liderzy lokalni zamiast „zabiegać o względy” pracowników odpowiedzialnych w PKN za politykę darowizn skoncentrowali się na pisaniu wniosków o dotację. Wnioski, które wpływają do Funduszu są lepiej napisane niż te składane wcześniej do PKN, a proces wydawania pieniędzy i realizacji projektów jest monitorowany. Środki wydane przez PKN zostały pomnożone przez udziały innych partnerów, co spowodowało, że firma ma udział w każdym z blisko 34 projektów realizowanych przez organizacje, które otrzymały dotacje (małe – do 40 tys. zł i duże – do 80 tys. zł).

Funkcję monitorowania realizacji Funduszu Grantowego spełnia Forum dla Płocka, które będzie także służyć doradztwem we wdrażaniu projektu, dostarczać wiedzy o lokalnych problemach rozwojowych oraz „rozprzestrzeniać” informacje o działaniach Funduszu, a tym samym włączać więcej jednostek i organizacji w jego działania. Rolą UNDP jest pośrednictwo w partnerskiej współpracy oraz pomoc w zbudowaniu przejrzystych i stabilnych mechanizmów działania Funduszu. Partnerzy oczekują, że na początku 2005 r. administracyjne obowiązki UNDP przejmie specjalnie w tym celu założona organizacja. Wskaźnikiem popularności i innowacyjności projektu jest zamierzenie jego replikacji w 2004 roku w czterech innych miastach wielkości Płocka: Krosno, Włocławek, Ostrów Wlkp i Wałbrzych. Projekt był już przedstawiany i dyskutowany na sesjach w Nowym Jorku, Salzburgu, Warszawie, Krynicy, Brukseli.

PKN Orlen jako największa firma Płocka i jedna z największych w kraju traktowany jest przez partnerów jako źródło środków na przeróżne projekty, od infrastrukturowych po doraźną dobroczynność. Aby zaangażowanie w taką aktywność było zgodne z potrzebami społeczności lokalnej i wpisywało się w strategię PKN i Miasta, przeprowadzono konsultacje społeczne, przebudowano istniejącą strategię i nawiązano partnerskie stosunki z miastem. Wypracowana strategia zrównoważonego rozwoju Płocka, zatwierdzona przez Radę Miasta, ma służyć zarówno mieszkańcom jak i biznesowi, ułatwiać społeczną aktywność, a także sprzyjać budowie społeczeństwa obywatelskiego. „Fundusz dla Płocka” będzie kontynuowany w roku 2004, a jego budżet zostanie znacznie powiększony.