„Fundacja Rozwoju Michelin” – na rzecz rozwoju regionu – Michelin Polska

Metryka praktyki

Firma: Michelin Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:Grupa Michelin globalnie realizuje program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest pobudzanie rozwoju gospodarczego w regionach, w których działa poprzez wykorzystanie  międzynarodowego wymiaru grupy. W czerwcu 2004r. do programu została włączona także Polska, czego efektem było powołanie Fundacji Rozwoju Michelin.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Fundacja pomaga firmom, które realizując programy rozwoju zwiększają zdolności produkcyjne i tworzą nowe miejsca pracy w regionie województwa warmińsko – mazurskiego. Program  Fundacji adresowany jest do istniejących, od niedawna działających lub nowo powstałych  małych i średnich firm, zatrudniających do 250 osób. W pierwszej kolejności wsparcie  kierowane jest do firm zajmujących się działalnością produkcyjną i usługową na rzecz przemysłu.

Fundacja oferuje przedsiębiorstwom pomoc w uzyskaniu kredytów na cele inwestycyjne  związane z utworzeniem nowych miejsc pracy; ułatwia dostęp do pomocy finansowej w formie  gwarancji dla kredytów od 80 do 240 tys. złotych. Ponadto Fundacja oferuje pomoc w formie  doradztwa lub wymiany doświadczeń, które polegają na wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia  specjalistów z olsztyńskiej fabryki.

Fundacja Rozwoju Michelin współpracuje z władzami lokalnymi oraz instytucjami o podobnej  misji w regionie, z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Uniwersytetem Mazurskim.

Do tej pory z pomocy Fundacji skorzystało 5 przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego,  które dzięki wsparciu firmy unowocześniły systemy produkcji, wzbogaciły swoją ofertę o nowe  usługi i produkty, zdobyły nowe rynki zbytu, a dzięki temu stworzyły nowe miejsca pracy. Co 6  miesięcy firmy muszą przedstawić raport ze swojej działalności – w jaki sposób wykorzystują przyznaną im pomoc finansową. Dzięki regularnemu kontaktowi, Fundacja jest na bieżąco  informowana o postępach w realizacji przyjętego planu działania. Fundacja jest także w stałym  kontakcie z bankiem udzielającym firmom kredytu.

Fundacja egzystuje w ścisłej symbiozie z firmą, jeżeli chodzi o bezpośrednią obsługę jak i o  pomoc specjalistów z różnych dziedzin (np. pomoc prawników, służby komunikacji,  ekonomicznej itd.). Fundacją zajmują się dwie osoby oddelegowane z firmy. Fundacja nie tworzy żadnych etatów.

KORZYŚCI:

– Wspierając rozwój przedsiębiorczości w regionie Fundacja przyczynia się do rozwoju zatrudnienia oraz rozwój infrastruktury ekonomicznej regionu, co z kolei pozwala na zwiększenie konkurencji na rynku i podniesienie jakości towarów i usług oferowanych przez firmy współpracujące z Michelin Polska;
– Duża i bogata oferta na rynku pracy pozwoli członkom rodzin pracowników Michelin na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia.

WYZWANIA:

– Brak dostatecznej ilości dobrych projektów, które mogłyby być obiektem wsparcia przez Fundację.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Konieczne jest znalezienie organizacji i instytucji o zbieżnych celach, aby ułożyć sobie współpracę, nie w oparciu o wzajemną konkurencję, ale o wymianę doświadczeń i przyjazną pomoc.