Fundacja Podaruj siebie – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie” powstała w 2005 r. Główne obszary jej działania to współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi wzorcowe programy na rzecz integracji społecznej, wyrównywanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości edukacji, aktywizacja zawodowa młodzieży narażonej na marginalizację społeczną oraz popularyzacja działań na rzecz integracji społecznej.

W 2006 r. zakres działań Fundacji jak i liczba zaangażowanych wolontariuszy znacznie się rozszerzyły. Przy wsparciu merytorycznym Federacji na Rzecz Reintegracji Społecznej oraz wiedzy i umiejętności pracowników PwC stworzono program przeciwdziałania wykluczeniu. W ramach pracy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, pracownicy PwC uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży realizowanych na zasadzie wolontariatu. Pracownicy mają także możliwość zgłaszania się do konkretnych działań oferowanych za pośrednictwem wewnętrznej bazy Fundacji (odwiedziny dzieci na oddziale szpitalnym na Litewskiej, zajęcia wyrównawcze, pogadanki o podróżach/hobby, zajęcia sportowe dla młodzieży w Ośrodku Socjoterapii w Wildze). W pierwszej edycji konkursu grantowego dla pracowników PwC, który polega na realizacji autorskich zajęć z dziećmi ze marginalizowanych środowisk, nagrodzono 10 projektów.

W ramach projektu „Grasz o staż” organizowany jest konkurs na najlepszą pracę studencką związaną z działaniami na rzecz integracji społecznej i walki z marginalizacją społeczną w Polsce. Nagrodą w konkursie będzie staż w Fundacji PwC i program szkoleniowy w organizacji pozarządowej.

Rozszerzyła się także skala działania Fundacji, która obecnie koordynuje działania PricewaterhouseCoopers z zakresu zaangażowania społecznego w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej.