Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:PKN ORLEN, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności jest dobrym sąsiadem, aktywnym członkiem płockiej społeczności, włącza się w różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz lokalnego środowiska. W roku 2002 Koncern wraz z Miastem Płock rozpoczęli wspólną realizację programu partnerstw międzysektorowych, w którym funkcję doradcy i koordynatora pełniła Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:Celem projektu było wypracowanie zasad współpracy między różnymi sektorami w celu osiągnięcia optymalnych korzyści dla wszystkich uczestników procesu. Zainaugurował go audyt „Strategii Rozwoju Miasta Płocka do 2012 roku”, którego efektem było opracowanie spójnej strategii, odpowiadającej potrzebom Miasta i jego mieszkańców, organizacji pozarzadowych oraz biznesu. Następnym krokiem było stworzenie Forum dla Płocka, nieformalnej grupy zrzeszającej przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora prywatnego i administracji publicznej  zaangażowanych we wdrażanie strategii. W 2003 roku został utworzony Fundusz Grantowy dla Płocka, stanowiący mechanizm współfinansowania działań podejmowanych przez płockie organizacje społeczne na rzecz realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju. Wspierał inicjatywy obywatelskie, aktywizował podmioty posiadające ograniczone środki finansowe na działalność własną,  wzmacniał zaangażowanie społeczne.

Jego działania kontynuuje ustanowiona w grudniu 2005 roku przez PKN ORLEN S.A., Gminę Płock oraz Basell ORLEN Polyolefins Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Jej celem jest m.in. dalsze wspieranie zrównoważonego rozwoju Płocka. Udziela pomocy merytorycznej i finansowej organizacjom pozarządowym, których działalność sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w Płocku, umocnieniu współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w sposób służący ekonomicznej konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej.

Zaangażowanie PKN ORLEN stanowi, z jednej strony, realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, z drugiej zaś jest elementem szerszego programu wsparcia jakiego Koncern systematycznie udziela Płockowi. Projekt stanowił nową jakość zarówno dla Spółki jak i pozostałych partnerów, jako że łączył aktywność i wkład finansowy samorządu lokalnego ze wsparciem sektora prywatnego.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– uregulowanie zasad współpracy międzysektorowej oraz budowanie dobrosąsiedzkich relacji;
– udział w unikatowym w skali kraju projekcie;
– utrwalanie wizerunku odpowiedzialnego partnera;
– działanie na rzecz środowiska za pośrednictwem wyspecjalizowanej organizacji.

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:
– aktywizacja środowiska organizacji pozarządowych;
– wsparcie finansowe, które umożliwiło zrealizowanie łącznie 175 projektów;
– kreowanie innowacyjnych projektów i postawy zaangażowania w życie miasta.

WYZWANIA:

– zaktywizowanie środowiska,
– know – how,
– skuteczność w identyfikowaniu innowacyjnych projektów.