Forum Edukacji – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Forum Edukacji Microsoft jest kluczowym i strategicznym obszarem aktywności społecznej firmy. Inauguracja działalności Forum miała miejsce 18 maja 2005 roku.

Forum Edukacji Microsoft pozwala integrować działania, osiągać efekt synergii i efektywniejszej alokacji środków, a także jasno komunikować, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, cele i obszary, w których Microsoft realizuje swoje zadania społeczne. Koncentracja wysiłków na edukacji informatycznej jest naturalną konsekwencją prowadzonego przez firmę biznesu.

Cele Forum Edukacji Microsoft to popularyzowanie technologii informatycznych wśród dzieci i młodzieży, a także wśród nauczycieli oraz grup społecznych szczególnie narażonych na zjawisko tzw. wykluczenia informacyjnego.

Forum realizuje swoje cele za pośrednictwem projektów promujących edukację informatyczną o różnym stopniu zaawansowania, rozumianą jako narzędzie pomocne, a czasem wręcz niezbędne dla rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Forum skupia w ramach jednej inicjatywy wszystkie realizowane przez firmę projekty i programy z zakresu edukacji informatycznej i wykorzystania nowych technologii w codziennym życiu zawodowym i osobistym. Pełni też funkcję platformy informacyjnej, dostarczając bieżących informacji o realizowanych projektach za pośrednictwem witryny internetowej, komunikatów prasowych, a także specjalnej infolinii.

Za pośrednictwem witryny www.forumedukacji.pl organizacje społeczne mogą komunikować się z firmą Microsoft, a także zgłaszać swoje propozycje projektów edukacyjnych. Przy podejmowaniu decyzji o nowych grantach, co następuje raz w roku, analizowany jest zasięg oraz wpływ i efekty społeczne zgłoszonych projektów.

Do sukcesów Forum Edukacji Microsoft można zaliczyć efektywne i zgodne z założeniami wykorzystanie przez beneficjentów projektu zasobów udostępnianych przez Microsoft. Dla każdego projektu to partner społeczny, będący beneficjentem grantu, ustala system mierzenia efektów i wpływu społecznego, który jest kluczowym wyznacznikiem i ważnym elementem oceny przy podejmowaniu decyzji o finansowym i rzeczowym zaangażowaniu firmy.

W roku 2005 Forum rozpoczęło realizację dwóch nowych projektów edukacyjnych. Beneficjentem pierwszego z nich jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, która dzięki finansowaniu Microsoft, od lata 2005 roku prowadzi szkolenia informatyczne adresowane dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory wzięło w nich udział już około 400 osób, drugie tyle zostanie przeszkolonych w roku 2006.

Drugi projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i adresowany do dzieci i młodzieży mieszkających w Wioskach, ale także do lokalnych mieszkańców. Wartość grantów przekazanych przez Microsoft na oba projekty to ponad 780 tys. zł. Łączne zaangażowanie firmy w różne projekty prowadzone w ramach Forum Edukacji Microsoft w 2005 roku wyniosło blisko 3 mln zł.

Powołanie do życia Forum Edukacji Microsoft pozwoliło zintegrować szereg niezależnych inicjatyw społeczno-edukacyjnych i nadać im strategiczną rangę. W efekcie firma promuje i wspiera projekty edukacyjne o znaczącym zasięgu oddziaływania, a tym samym, w większym stopniu przyczynia się do poprawy sytuacji adresatów tychże projektów.