„Forum Edukacji Microsoft” – strategiczne podejście do programów społecznych – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:Ukierunkowanie działalności społecznej na edukację informatyczną wynika bezpośrednio z podstawowej działalności firmy. Do tej pory firma prowadziła wiele różnorodnych działań w tym  zakresie. Żeby łatwiej było zarządzać tymi projektami, monitorować i oceniać ich efekty zarówno dla  społeczności lokalnej jak i firmy, Microsoft postanowił zintegrować te działania pod jednym szyldem – Forum Edukacji Microsoft.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Cele, jakie postawiono FEM:

 • przeciwdziałanie zjawisku „wykluczenia informacyjnego” i „analfabetyzmu informatycznego” wśród grup i środowisk szczególnie na nie narażonych;
 • popularyzowanie korzystania z komputerów i narzędzi informatycznych w szkołach, instytucjach oświatowych, jako pomocy dydaktycznych, służących uczeniu się i nauczaniu;
 • popularyzowanie informatyki i rozwoju informatycznego wśród studentów i nauczycieli.

Forum Edukacji Microsoft wspiera edukację informatyczną poprzez aktywne (strona WWW, notatki prasowe) i interaktywne (infolinia, cykliczne spotkania) informowanie grup docelowych o inicjatywach Microsoft w tym zakresie.

Przykładami programów tworzących Forum Edukacji Microsoft są:

 • „Partnerstwo dla Przyszłości” – ma na celu upowszechnienie korzystania z nowoczesnych i legalnych rozwiązań informatycznych w polskich szkołach. Jego filarami są projekty:
 • Ikonk@ – jego celem jest umożliwienie bezpłatnego dostępu do nowoczesnych technologii na Podlasiu. We wszystkich bibliotekach gminnych otwarto bezpłatne czytelnie internetowe i przeszkolono pracowników bibliotek;
 • „Otwarta Szkoła” – utworzony we współpracy z TP SA umożliwia szkołom uzyskanie bezpośredniego dostępu do zasobów i inicjatyw przygotowanych w ramach programu;
 • „Nowy Początek” – inicjatywa, dzięki której wszystkim przekazywanym szkołom w formie darowizn komputerów dołączane jest bezpłatne, licencjonowane oprogramowanie;
 • program praktyk w Redmond – propozycja praktyk w siedzibie Microsoft skierowana do studentów III i IV roku studiów informatyki.
 • Projekt daje szansę na kontakt z najnowszymi technologiami podczas pracy w zespole inżynierów systemowych.
 • „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” – dzięki pomocy Microsoft, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom niepełnosprawnym ruchowo prowadzi bezpłatne kursy informatyczne dla osób niepełnosprawnych, przygotowując ich do skuteczniejszego konkurowania na wolnym rynku pracy oraz prowadzi portal „Internet dla niepełnosprawnych”;
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo” – istotą projektu jest adaptacja pomieszczeń w warszawskiej dzielnicy Żoliborz na pracownie komputerowe, adresowane przede wszystkim do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i tych, których rodzice pozostają bez pracy.

KORZYŚCI:

– Integracja działań;
– Efekt synergii i efektywniejsza alokacja środków;
– Wyznaczony wspólny kierunek inwestycji społecznych;
– Klarowny komunikat na zewnątrz o celach i obszarach inwestycji społecznych;
+ Wzrost motywacji pracowników.

WYZWANIA:

– Brak organizacji non-profit koncentrujących się na tym zagadnieniu i gotowych prowadzić projekty na szeroką skalę;
– Brak stałego dostępu do sprzętu komputerowego wśród odbiorców.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Zarządzanie tyloma projektami wymaga koordynacji i postawienia wspólnego celu wpisującego się w strategię biznesową firmy.