Etyka Biznesu – ABB

Metryka praktyki

Firma: ABB,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

W ramach realizacji swojej polityki społecznej ABB w Polsce uruchomiła Telefon Zaufania Rady Etyki ABB. Takie telefony istnieją na poziomie Grupy ABB, a także w każdym kraju, w którym działa firma. Celem istnienia Telefonu Zaufania jest umożliwienie pracownikom firmy przekazywania informacji dotyczących zagadnień z zakresu etyki biznesu. Przekazywane informacje są anonimowe. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez członków Rady Etyki ABB w Polsce, a następnie problem przekazywany jest do odpowiedniego menedżera, którego zadaniem jest doprowadzić do jego skutecznego rozwiązania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu ABB w Polsce stara się przede wszystkim zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożenia, że na skutek nieetycznych działań firma utraci swoją reputację i zaufanie klientów. Wewnątrz firma chce stworzyć porównywalne, jasne i klarowne kryteria osiągania celów biznesowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Cel społeczny, jaki firma chce osiągnąć to promowanie w otoczeniu biznesowym zasad etycznego prowadzenia biznesu poprzez głoszenie tych zasad i stosowanie się do nich w praktyce. Grupę docelową programu stanowią pracownicy wszystkich szczebli poziomów organizacyjnych firmy oraz partnerzy biznesowi.

Rezultaty prowadzonych działań są sprawdzane przez badania ankietowe, które w 2004 roku zostały skierowane do wszystkich pracowników firmy ABB w Polsce. Odpowiedzi udzieliło blisko 500 osób. Raport z badań został opracowany przez niezależny zespół ludzi z Wrocławia zajmujący się profesjonalnie badaniem opinii publicznej. Wyniki raportu są obecnie dokładnie analizowane. Program kontynuacji zadania na rok 2005 zostanie opracowany do końca stycznia. W wyniku prowadzonych działań z zakresu realizacji „Etyki Biznesu w ABB” kontrola wewnętrzna nie wykryła żadnych istotnych naruszeń zasad etyki firmy.