Etyczne inwestowanie – TFI SKOK

Metryka praktyki

Firma: TFI SKOK,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W grudniu 2008 roku TFI SKOK uruchomiło pierwszy fundusz etyczny wykorzystujący w pełni kryteria odpowiedzialnego inwestowania. Etyka wpisana jest również w inne obszary działania TFI SKOK.Towarzystwo stopniowo wprowadzało do swojej oferty fundusze inwestycyjne stosujące zasady etycznego inwestowania. Pierwsze uruchamiane fundusze zawierały jedynie wybrane elementy etycznego inwestowania, związane m.in. z tym, że aktywa tych funduszy nie mogły być lokowane w papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty, których podstawową działalnością była np. produkcja broni, wytwarzanie energii przy wykorzystaniu paliwa nuklearnego czy ponadgraniczny handel odpadami. Produktem, który wykorzystuje wszystkie elementy etycznego inwestowania, jest Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, którego przedmiotem działalności jest inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Oppenheim Ethik Bond Opportunities – eliminuje on z listy potencjalnych inwestycji przedsiębiorstwa np. wykorzystujące niewolniczą pracę dzieci, stosujące „kreatywną” księgowość czy też łamiące prawa pracownicze.

TFI SKOK umożliwiło uczestnikom rynku kapitałowego w Polsce dokonywanie inwestycji zgodnie z zasadami inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Planowane jest dalsze rozwijanie tego rodzaju produktów.