Etyczne inwestowanie – TFI SKOK

Metryka praktyki

Firma: TFI SKOK,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialna konsumpcja
Dokument źródłowy: Raport 2010

W 2010 roku TFI SKOK uruchomił drugi fundusz etyczny – „Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2”, uzupełniający istniejący już „Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1”, który realizuje zasady etycznego inwestowania. Fundusz Etyczny 2 zalicza się do grupy funduszy akcji i przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują jak najwyższych stóp zwrotu w długim okresie oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

Na aktywa nowo powstałego funduszu etycznego składają się przede wszystkim akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz akcje będące przedmiotem oferty publicznej w Polsce lub innym kraju będącym członkiem Unii Europejskiej. Zarządzający funduszami etycznymi, poza poszukiwaniem papierów wartościowych dających możliwość wygenerowania zysku, biorą również pod uwagę, czy podmiot emitujący te papiery prowadzi działalność w sposób etyczny. Dzięki takim analizom eliminowane są z listy potencjalnych inwestycji przedsiębiorstwa postępujące w sposób nieetyczny.

Dzięki nowemu funduszowi uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce mają większy wybór w zakresie inwestowania zgodnie z zasadami społecznie odpowiedzialnego inwestowania.