EMAS – system ekozarządzania i audytu

Metryka praktyki

Firma: Energa Grupa ORLEN,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W Grupie Energa od 2016 r. funkcjonuje zintegrowany system zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodny z unijnym systemem ekozarządzania i audytu EMAS oraz normami ISO 14001 i ISO 50001, co umożliwia wykorzystanie najlepszych dostępnych technik i metod zarządzania. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnianie najwyższych wymagań ochrony środowiska. To elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). EMAS poprawia wizerunek firmy jako organizacji działającej w sposób zrównoważony, stosującej międzynarodowe standardy zarządzania. Co roku zewnętrzny akredytowany weryfikator środowiskowy przeprowadza w spółkach Grupy Energa niezależny audyt nadzoru systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego potwierdzając zgodność funkcjonowania firmy z wymaganiami EMAS i ww. norm ISO.

Weryfikowany corocznie przez niezależnego audytora zewnętrznego dokument EMAS pt. „Deklaracja środowiskowa Grupy Energa” jest dostępny na stronie internetowej: grupa.energa.pl/otoczenie/polityka. Dokument ten zawiera kluczowe, zgodne z GRI wskaźniki efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszania śladu węglowego, wskaźniki spadku emisji zanieczyszczeń i ilości wytwarzanych odpadów. Deklaracja środowiskowa informuje pracowników, administrację publiczną i klientów o prowadzonych w Enerdze działaniach prośrodowiskowych w sposób transparentny i przejrzysty, pokazując ciągłe doskonalenie ww. wskaźników.

System EMAS umożliwił spółkom Grupy Energa zdefiniowanie priorytetów informacyjnych, uporządkował wskaźniki środowiskowe i raporty, a także zapewnił optymalizację zużycia zasobów, redukcję emitowanych do powietrza zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych i ilości wytwarzanych odpadów. W efekcie pozwoliło to na zmniejszenie kosztów działalności prowadzonej przez Grupę Energa. Wpływa to również na poprawę oceny funkcjonowania Energi przez agencje ratingowe.

Prewencyjne podejście do identyfikacji ryzyk środowiskowych, w tym klimatycznych zminimalizowało prawdopodobieństwo nałożenia na spółki kar finansowych za naruszanie przepisów środowiskowych. Ponadto system EMAS przyspieszył w Grupie transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. gospodarki niskoemisyjnej, innowacyjnej i odpornej na zmianę klimatu.