Ekologiczne gospodarowanie – METRO Group

Metryka praktyki

Firma: METRO Group,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Dwunasta zasada korporacyjna Metro Group mówi o tym, że koncern wciela w życie politykę odpowiedzialnego biznesu, między innymi poprzez zaangażowanie w ochronę środowiska. Celem tych działań jest oszczędne gospodarowanie zasobami oraz zapobieganie zagrożeniom środowiska we wszystkich obszarach działalności handlowej: począwszy od transportu, poprzez opakowania, aż po dobór asortymentu i zarządzanie nieruchomościami.

Wytyczne skierowane są do pracowników wszystkich sieci handlowych należących do grupy Metro; w Polsce są to Makro Cash & Carry, Real, Media Markt, Saturn i Praktiker. W działania proekologiczne włączają się także dostawcy i klienci, gdyż ochrona środowiska postrzegana jest przez koncern jako proces całościowy i długofalowy. Proekologiczne działania są przede wszystkim skierowane na powtórne użycie materiałów i logistykę.

Wszystkie placówki handlowe Metro Group posiadają system segregacji odpadów, prowadzą także selektywną zbiórkę opakowań od klientów. Pozyskane w ten sposób surowce przekazywane są specjalistycznym firmom w celu poddania ich recyklingowi lub utylizacji. Metale szlachetne z odpadów niebezpiecznych pochodzących z fotolaboratoriów oraz sprzęt elektrotechniczny są przekazywane do specjalistycznych firm prowadzących odzysk odpadów. Z kolei surowce wtórne, takie jak folia, makulatura, styropian do zakładów papierniczych oraz firm zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Metro Group kładzie duży nacisk na szkolenie pracowników placówek handlowych w zakresie segregacji wytwarzanych odpadów. Szkolenia prowadzą pracownicy działu Zarządzania Środowiskowego spółki-córki Metro Group Asset Management.

Szkolenia oparte są na opracowanych przez ten dział instrukcjach postępowania z odpadami wytwarzanymi i zbieranymi na terenie placówek handlowych firmy. Instrukcje szczegółowo opisują, jak należy postępować z każdym rodzajem odpadu oraz w jaki sposób należy prawidłowo dokumentować przekazywanie odpadów dalszym odbiorcom.

W wyniku prowadzonych działań ilość wysegregowanych odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi znacznie przewyższa ustalone ustawowo minimalne poziomy recyklingu. W 2004 r. dwukrotnie został przekroczony wymagany ustawowo poziom recyklingu tworzyw sztucznych, a w przypadku opakowań papierowych pięciokrotnie.

W maju 2005 r. koncern Metro Group podpisał porozumienie z Federacją Polskich Banków Żywności, zgodnie z którym sieci Makro Cash & Carry i Real bezpłatnie przekazują bankom żywności na terenie całego kraju artykuły spożywcze o krótkim terminie przydatności do spożycia. Artykuły te w ilościach hurtowych trafiają do organizacji i instytucji społecznych. Dzięki temu, żywność nie marnuje się i nie trafia na wysypiska.