e-Słupsk – Cisco Systems

Metryka praktyki

Firma: Cisco Systems Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

e-Słupsk to autorski program Cisco Systems Poland zrealizowany przy współpracy Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Celem projektu jest wspieranie lokalnej społeczności w rozwiązywaniu problemów będących wynikiem recesji gospodarczej. Jego głównym elementem była budowa szkieletu szybkiej miejskiej sieci komputerowej, która po zakończeniu pierwszej fazy przedsięwzięcia połączyła blisko 30 lokalizacji.

Sieć komputerowa oraz system telefonii IP połączyły ze sobą urzędy administracyjne, szpitale, szkoły i posterunki policyjne znajdujące się na terenie miasta. Oficjalna inauguracja inicjatywy miała miejsce 15 czerwca 2005 r. Sam projekt zyskał aprobatę Ministerstwa Gospodarki i Pracy, stając się bazą modelowego programu MGiP Gminna Informatyczna Sieć Edukacyjna. Słupska sieć powstała dzięki sprzętowi darowanemu przez Cisco Systems, który stanowił 75% wartości całej inwestycji. Pozostałe środki zapewniły władze Słupska (docelowo kontynuacja projektu będzie oparta na pozyskiwaniu finansowania ze środków unijnych).

W trakcie realizacji projektu władze Słupska korzystały także z konsultacji specjalnej komórki doradczej Cisco Systems Internet Business Solutions Group oraz wiedzy i doświadczenia Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Na bazie sieci komputerowej wdrożono wiele przydatnych aplikacji, które służą mieszkańcom, urzędnikom miejskim oraz prywatnym przedsiębiorcom. Pierwszą z nich jest system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, który umożliwia uczniom złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły średniej on-line.

Stworzenie sieci zagwarantowało ponadto szerokopasmowy dostęp do słupskiego interaktywnego portalu edukacyjnego. Portal ten nie tylko umożliwia nauczycielom pobieranie materiałów multimedialnych do lekcji oraz zadawanie i odbieranie prac domowych za pośrednictwem Internetu, ale jest również obszerną bazą danych o lokalnych placówkach oświatowych. Trzecim elementem w dziedzinie edukacji jest wdrożenie jednolitego systemu zarządzania oświatą, z którego będą korzystać władze miasta odpowiedzialne za ten obszar.

W celu usprawnienia działań administracji miejskiej stworzono elektroniczny system zarządzania miastem oparty na systemie GIS (Global Information System, czyli System Informacji Przestrzennej). Aplikacja umożliwia nakładanie ważnych informacji jak np. dane o własności gruntów, aplikacje urbanistyczne i geodezyjne, kwestie podatkowe, systemy zezwoleń na cyfrowe mapy dostępne urzędnikom samorządowym i mieszkańcom miasta. Co więcej, informacje te miasto może wykorzystywać w projektowaniu sieci transportowej oraz w cywilnym planowaniu kryzysowym.

Przykładami dostępnych w Słupsku usług publicznych on-line jest: pobieranie wniosków o wydanie aktu urodzenia, różnego rodzaju zezwoleń, w tym także prawa jazdy, oraz zgłaszanie wakatów i składanie podań o pracę. Przeprowadzona analiza zwrotu inwestycji wykazała oszczędność kosztów w kwocie 3,5 mln USD w ciągu pięciu lat w obszarze optymalizacji warunków pracy oraz zmniejszenia opłat telekomunikacyjnych, dzięki telefonii IP.

W najbliższych planach miasta jest wymiana 14 analogowych kamer przemysłowych zainstalowanych na ulicach, co ma podnieść bezpieczeństwo regionu. Tylko ten krok pozwoli miastu zaoszczędzić na dzierżawie linii około 30 000 USD rocznie, przy jednoczesnym poszerzeniu obszaru objętego monitoringiem kamer.

Bez przesady można stwierdzić, iż dzięki programowi, zbudowano w Słupsku podstawy nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Nowa sieć teleinformatyczna pozwoliła zwiększyć efektywność działania jednostek administracyjnych oraz stworzyła korzystne warunki do rozwoju prywatnej przedsiębiorczości.

Ważnym elementem projektu jest też poprawa bezpieczeństwa w mieście, dzięki systemowi monitoringu wizyjnego, oraz udostępnienie mieszkańcom punktów dostępu do Internetu (ang. hot-spot). Wdrożony model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w zakresie usług sieciowych stymuluje wzrost gospodarczy regionu.

Projekt e-Słupsk jest jednym z trzech filarów szerokiego projektu budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce podjętego przez Cisco Systems. Pozostałe dwa projekty to Laboratoria Zaawansowanych Technologii wspierające środowisko akademickie oraz program e-Vita popularyzujący zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w środowiskach wiejskich.