Dzień z CSR – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Skala działania Grupy Kapitałowej LOTOS oraz różnorodność zagadnień podejmowanych w ramach strategii CSR stały się przesłanką do poszukiwania rozwiązań wspierających jej skuteczność. Zarząd koncernu podjął się organizacji cyklicznych spotkań poświęconych CSR wśród najwyższej kadry kierowniczej wszystkich spółek. Program nosi nazwę Dzień z CSR. Jest okazją do wspólnej dyskusji menedżerów na temat pozafinansowych aspektów zarządzania firmą oraz wypracowywania propozycji konkretnych celów i działań w zakresie społecznej odpowiedzialności.

W tym czasie (2 dni) cała uwaga kadry kierowniczej LOTOS w randze prezesów oraz kluczowych dyrektorów wszystkich spółek, poświęcona jest tej tematyce. W pierwszej części menedżerowie uczestniczą w wykładach, zaś w drugiej angażują się w pracę grupową. Prowadzone przez zewnętrznych ekspertów wykłady poświęcone są przedstawieniu najnowszych trendów w zarządzaniu CSR w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży naftowej oraz uwarunkowań rynku kapitałowego. Następnie oceniany jest stopień realizacji celów strategicznych Grupy Kapitałowej LOTOS w dziedzinie CSR w danym roku. W części praktycznej uczestnicy biorą udział w warsztatach doskonalących sposób zarządzania społeczną odpowiedzialnością w firmie. Menedżerowie poznają metody zarządzania CSR, analizują dobre praktyki innych organizacji, a także wyniki badań poświęconych różnym aspektom odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz postawom wobec CSR wyrażanym przez poszczególne grupy społeczne.

Podczas Dnia z CSR 2011 wypracowano cele strategiczne oraz operacyjne, które zostały następnie w znacznej części uwzględnione w zaktualizowanej strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015.