Działania w obszarze Diversity & Inclusion

Metryka praktyki

Firma: ING Hubs Poland,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

W 2022 firma ING Hubs Poland zrealizowała działania związane z różnorodnością i włączaniem. Warto tu wyróżnić dwie aktywności: 1. D&I Week (3-7.10.2022), podczas którego pracownicy firmy brali udział w takich wydarzeniach, jak np. webinar jak wspierać społeczność LGBTQ+, warsztaty z języka migowego, debata z udziałem manangerów i pracowników. 2. Diversity Group – wolontaryjne grupy, w ramach których pracownicy opracowują i wdrażają działania wspierające mniejszości w firmie. Poprzez realizację tej praktyki firma miała na celu zbudowanie świadomości wśród jak największej liczby pracowników odnośnie do korzyści, jaką niesie różnorodna firma. Udało się to osiągnąć, łącznie w wydarzeniach D&I Week wzięło udział ponad 750 osób, czyli 1/3 firmy. Jeśli chodzi o Diversity Group, to zgłosiło do nich łącznie 50 osób. Natomiast ich działania w zakresie wsparcia kobiet odnoszą się do 35% pracowników, a w zakresie różnorodności kulturowej – około 15%.