Działania na rzecz wspierania różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Clariter Poland,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Clariter Poland prowadzi działania na rzecz wspierania różnorodności, te założenia mają formalne odzwierciedlenie w przyjętych politykach firmy. Aby jeszcze bardziej podkreślić stanowisko firmy w obronie różnorodności w środowisku pracy Clariter Poland sp. z o.o. podpisał Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyrażając swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu wśród obecnych i przyszłych pracowników, interesariuszy i kontrahentów. W zarządzie firmy Clariter Poland sp. z o.o. kobiety stanowią 20% ogółu członków. Kadra menadżerska to w 2/5 kobiety. Pośród wszystkich nowo zatrudnionych pracowników 50% stanowią kobiety i 50% mężczyźni. W stosunku do ogólnej liczby pracowników, firma osiągnęła parytet płci, 50 % stanowią kobiety i 50% stanowią mężczyźni. Warto także zwrócić uwagę na różnorodność wśród pracowników Clariter Polska sp.z o.o. ze względu na wiek: najmłodszy z nich ma 25 lat, a najstarszy ma 76 lat. Nie ma dyskryminacji płacowej. Clariter wierzy, że wzmacniając różnorodność i budując tzw. kulturę „włączającą”, pracownicy czują się bardziej swobodnie, mają korzystne warunki dla rozwoju zawodowego, wymiany wiedzy i doświadczeń. Mogą też lepiej wykorzystywać swoje talenty, co wpływa na zwiększenie zaufania i lojalności wobec pracodawcy oraz większemu zadowoleniu z pracy. Zróżnicowane zespoły są bardziej kreatywne i zdolne do lepszego zrozumienia klientów, ich potrzeb czy problemów. Podpisanie Karty Różnorodności jest potwierdzeniem realizacji strategii w zakresie różnorodności, która jest realizowana przez firmę.