Działalność Rady Etyki – KOGENERACJA S.A.

Metryka praktyki

Firma:
Branża:
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
KOGENERACJA S.A. dostosowała do własnych potrzeb korporacyjny projekt etyczny Grupy EDF. Podstawą tego działania było przede wszystkim wypracowanie wartości firmy. Następnie w spółce została powołana Rada Etyki, której misją jest propagowanie wśród pracowników wspomnianych wartości, jak również identyfikowanie problemów natury etycznej.Rada Etyki z założenia działa społecznie, poza strukturą firmy, co pozwala zachować jej bezstronność i uniemożliwia wywieranie na nią jakichkolwiek nacisków. Pracownicy w każdej chwili mają bezpośredni dostęp do członków Rady Etyki, którzy gwarantują im poufność i dyskretne załatwienie sprawy. Osoba zgłaszająca problem na bieżąco jest informowana o wynikach interwencji. Takie podejście buduje zaufanie między stronami. Opracowano m.in. zbiór zasad etycznych i założenia funkcjonowania Rady Etyki w spółce. Rada jest też inicjatorem akcji charytatywnych, spotkań z załogą i szkoleń.

Praca Rady Etyki ma charakter ciągły i jest procesem, który wpisuje się w zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczną spółki i Grupy EDF. Rada Etyki, na poziomie firmy, raportuje swoją działalność raz na 2 miesiące Dyrektorowi Generalnemu, a w intranecie ukazuje się Raport Roczny.

W ramach Rocznego Raportu o Odpowiedzialności Społecznej pracownicy są informowani o dokonaniach na poziomie Grupy EDF France. W 2009 roku dwie kolejne spółki Grupy założyły swoje Rady, czerpiąc inspiracje z doświadczeń KOGENERACJI.