Dialog z interesariuszami na temat Różnorodności i Równości Płci Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Celem dialogu z interesariuszami na temat Różnorodności i Równości Płci Orange Polska, który odbył się w czerwcu 2017 roku w Orange Polska było wysłuchanie i zebranie oczekiwań oraz opinii zainteresowanych stron: pracowników Orange, społeczeństwa obywatelskiego (organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, ekspertów, klientów), władz państwowych (ministerstw, instytucji publicznych), partnerów gospodarczych (kluczowych kontrahentów, dostawców, dystrybutorów) na tematy różnorodności.

Dialog dotyczył 6 zagadnień:

  • równości płci;
  • wieku;
  • pochodzenia;
  • niepełnosprawności i czasowych słabości;
  • orientacji seksualnej;
  • opinii.

Pytano czy dana kwestia jest wrażliwa w dyskusji, jak nasi interesariusze postrzegają osiągnięcia Orange w tym temacie, temat powinien być dla firmy priorytetem, jakie są czynniki sukcesu.

Zebrane i przenalizowane opinie oraz oczekiwania będą podstawą do zbudowania planu działania dla Orange Polska i bardziej kompleksowego wdrażania „Polityki Zarządzania Różnorodnością Orange Polska”.