Dialog z interesariuszami – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2011

W Grupie TP, w poszczególnych jednostkach istnieje wiele form i narzędzi dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy. Grupa TP postanowiła posłużyć się standardem AA 1000, który pomaga uporządkować myślenie o dialogu, usystematyzować sposoby zarządzania, wdrażania zmian, ewaluacji i komunikacji. Wspólnie z przedstawicielami różnych jednostek firmy została stworzona mapa interesariuszy wraz z określonymi formami komunikacji. Celem było włączenie się w istniejące i sprawdzone już w firmie kanały komunikacji, a także uruchomienie nowych narzędzi. Podstawą rozmów były kluczowe wyzwania społeczne zawarte w strategii CSR, ale także kwestie istotne dla interesariuszy. Dialog z interesariuszami obejmował: badania klientów Orange i TP, ankiety dla pracowników, udział w spotkaniach z organizacjami klienckimi i rzecznikami klientów, wymianę poglądów ze związkami zawodowymi, ankiety dla partnerów biznesowych, dostawców, agentów sprzedaży, spotkania oraz ankiety dla partnerów i beneficjentów Fundacji Orange, indywidualne spotkania prezesa i dyrektora wykonawczego z przedstawicielami administracji publicznej, organizacji biznesowych i liderami opinii, 3 sesje dialogowe – w Gdańsku, Wrocławiu oraz w Warszawie, przygotowane wspólnie z przedstawicielami Regionów Grupy TP. 74 procent uczestników przyznało, że tego typu spotkania to dobra forma rozpoznawania realnych potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Informacje pozyskane od interesariuszy zostały przeanalizowane i przekazane do różnych działów firmy.