Dialog Społeczny

Metryka praktyki

Firma: Żywiec Zdrój,
Branża: FMCG, Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Dialog Społeczny w firmie Żywiec Zdrój został zaprojektowany zgodnie z zasadami standardu AA1000. Sesje przygotowała i poprowadziła na zlecenie Żywiec Zdrój agencja Good Brand. Proces, rozpoczęty w Jeleśni, został zaplanowany tak aby do końca 2022 objęte nim były wszystkie fabryki spółki oraz poprzedzony szczegółowym mapowaniem interesariuszy, spośród których wybrano grupę kluczowych. Do udziału w tym procesie zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, beneficjenci programu Kwietne Łąki, beneficjenci programu grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne, przedstawiciele mieszkańców oraz władz samorządowych. W ramach procesu Dialogu Społecznego przeprowadzono dwie sesje zdalne oraz cztery dodatkowe spotkania poświęcone zaprojektowaniu konkretnych rozwiązań. Celem sesji było poznanie postrzegania dotychczasowej współpracy z Żywiec Zdrój przez lokalnych interesariuszy oraz identyfikacja wyzwań, których rozwiązywanie mogłyby stać się podstawą dalszej, długofalowej współpracy.