Dialog społeczny jako forma współdecydowania – SITECH

Metryka praktyki

Firma: Sitech,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2016

SITECH prowadzi dialog z pracownikami na wielu płaszczyznach. Jedną z form współdecydowania i współdziałania w kwestiach istotnych dla naszej firmy jest dialog społeczny z dwoma organizacjami związkowymi, które reprezentują głos pracowników. Chęć dialogu i współpracy stała się przyczyną do podpisania porozumienia pomiędzy organizacjami związkowymi SITECH i reprezentacją zarządu o powołaniu komisji w SITECH (tzw. Porozumienie z Rabenau). Porozumienie to umożliwia trwałą i efektywną współpracę pomiędzy organizacjami związkowymi a pracodawcą. Powołane na mocy porozumienia komisje (ds. personalnych, BHP, gospodarczych, planowania i ds. wniosków racjonalizatorskich, ds. pracy zespołowej) reprezentowane są przez obydwie strony, a ich obradom przyświeca idea wspólnej pracy dla dobra pracowników i przedsiębiorstwa.