Dialog z mieszkańcami – GIWK

Metryka praktyki

Firma: GIWK,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2010

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna realizuje inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne m.in. w tzw. zapomnianych dzielnicach Gdańska: Olszynce i Letnicy. Celem projektu jest m.in. poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej Gdańska do wymagań środowiskowych Polski i UE, a także podwyższenie standardu życia mieszkańców przez umożliwienie im korzystania z miejskiej sieci.

GIWK organizuje spotkania z mieszkańcami, radami dzielnic i lokalnymi stowarzyszeniami. Kiedy prowadzi się inwestycje dla konkretnej społeczności lokalnej, łatwiej jest zdiagnozować jej potrzeby.

Potwierdza to historia inwestycji na osiedlu Olszynka. Podczas spotkań prowadzonych w 2010 roku z radą dzielnicy, mieszkańcami, przedstawicielami Stowarzyszenia Zielona Olszynka – GIWK miał szansę poznać potrzeby lokalnej społeczności. Okazało się wówczas, że w szkołach brakuje sprzętu informatycznego, że mieszkańcy doświadczają różnego rodzaju uciążliwości z powodu korzystania z drogi gruntowej, że liczna grupa dzieci z uboższych rodzin nie może wyjechać na wakacje. Reakcją firmy było przekazanie 14 zestawów komputerowych szkole w Olszynce. W czasie wakacji zostały zorganizowane 2 wycieczki dla dzieci z ubogich rodzin do Akwarium w Gdyni. W związku z zakończeniem inwestycji zorganizowany został festyn dla mieszkańców, którzy sami decydowali o programie tego wydarzenia oraz specjalnych atrakcjach dla dzieci i młodzieży. Duża liczba uczestników festynu (1200 osób) była sygnałem, że mieszkańcy są zadowoleni ze współpracy.

Korzyścią dla firmy jest poprawa wizerunku. Powstają dobre, trwałe relacje mię- dzy inwestorem a mieszkańcami, a to ułatwia realizację kolejnych przedsięwzięć. Pracownicy GIWK starają się lepiej rozumieć potrzeby mieszkańców. Na inwestycji zyskuje dzielnica, która zaczyna być postrzegana jako miejsce atrakcyjne i rozwijające się.