Deklaracja zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka

Metryka praktyki

Firma: Aldi,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Spółka Aldi opublikowała deklarację zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka, w której zdefiniowała swoje stanowisko, zakres obowiązywania, standardy, wytyczne i organizacje, a także opisała procesy jej wdrażania.
Jako członek globalnych łańcuchów wartości dodanej spółka Aldi jest świadoma swojej odpowiedzialności w zakresie ochrony praw człowieka. Trwały sukces przedsiębiorstwa jest możliwy tylko wtedy, gdy respektowane i chronione są prawa człowieka.

Aby zmierzyć efektywności praktyki, firma ustala wpływ swojej działalności na prawa człowieka. Wyznacza priorytety tam, gdzie identyfikuje szczególne ryzyka naruszania praw człowieka, ze świadomością, iż określone grupy, jak np. mniejszości, mogą być bardziej narażone. W przyszłości organizacja chce pogłębiać dialog z lokalnymi interesariuszami oraz potencjalnymi zainteresowanymi tam, gdzie stwierdzi szczególne zagrożenie naruszenia praw człowieka. Celem firmy jest zapobieganie, względnie minimalizowanie, rozpoznanych przez nią priorytetowych zagrożeń poprzez podejmowanie różnych działań. Należą do nich m.in. odpowiednie dostosowywanie praktyk zarządzania oraz zakupowych, a także uwrażliwianie i szkolenia istotnych pracowników, dostawców oraz partnerów handlowych. Tam, gdzie wpływy spółki są niewielkie, podejmuje ona współpracę z innymi interesariuszami. Polega ona na uczestniczeniu np. w inicjatywach branżowych lub inicjatywach angażujących wielu interesariuszy.

Korzyści uzyskane przez firmę w wyniku realizacji praktyki to transparentność w obszarze praw człowieka, a także rozwijanie koncepcji, które w istotnych łańcuchach dostaw poprawią dostęp do mechanizmów składania skarg i zażaleń.

Podczas wdrażania należytej staranności w zakresie praw człowieka chodzi o ciągły proces rozwoju. Firma znajduje się na tym etapie i zobowiązuje się do nieustannego polepszania. Również deklaracja zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka jest stale sprawdzana i odpowiednio udoskonalana.

https://www.aldi.pl/odpowiedzialnosc/nasze-zobowiazanie/prawa-czlowieka.html