Deklaracja Ekologiczna 2021

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

W Deklaracji Ekologicznej 2021 ING Bank Śląśki podtrzymał podstawowe założenia zawarte w deklaracji z 2017 roku w której zobowiązał się, że po 2025 roku nie będzie finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%.

Dodatkowo nowe postanowienia w obszarze biznesowym to m.in: finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz projektów proekologicznych – do końca 2023 roku ING Bank Śląski przeznaczy na ten cel 4,5 mld PLN w obszarze korporacyjnym.

ING Bank Śląski utworzy również fundusz grantowy w wysokości 2 mln PLN rocznie dla start-upów oraz młodych polskich naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jednym w założeń zapisanych w nowej Deklaracji Ekologicznej jest również osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku. W tym celu bank chce wdrożyć nowoczesne prośrodowiskowe rozwiązania techniczne w swoich budynkach.

W ramach projektu przeznaczono następujące cele:

  • 4,5 mld zł w obszarze korporacyjnym na finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii oraz projektów proekologicznych,
  • 500 mln zł na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe (projekt: „Zielona gmina/samorząd”),
  • 300 mln zł na dalsze wsparcie i promocję elektromobilności – finansowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych przez ING Lease Polska, w tym budowę stacji ładowania i promocję poruszania się pojazdami elektrycznymi,
  • do roku 2040 ograniczenie udziału finansowania dla branży paliw kopalnych (dodatkowo obok węgla, którego nie finansuje) o 19% w odniesieniu do 2019 roku.
  • osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku
  • osiągnięcie do 2030 roku w stosunku do roku 2019 co najmniej 36-proc. redukcji CO₂ wynikającej z użytkowania samochodów
  • zmniejszenie o 30% liczby podróży służbowych dzięki spotkaniom zdalnym

Pogłębiające się skutki kryzysu klimatycznego, kolejne doniesienia naukowców skłoniły bank do podjęcia decyzji o odświeżeniu Deklaracji Ekologicznej i dodatkowych zobowiązaniach. Deklaracja zakłada aktywny udział banku w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Bank chce promować rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, tworzyć i oferować produkty wspierające działania proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem środowiskowym. Bank swoimi działaniami chce zmieniać nawyki, podejście biznesowe, rozwijać technologię i innowacje na rzecz środowiska.