Dbamy o Wodę

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Koalicja Dbamy o Wodę to inicjatywa na rzecz budowania partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych w celu wypracowania rozwiązań dla ochrony zasobów wodnych na Żywiecczyźnie. Założycielami Koalicji są firmy działające w regionie – Żywiec Zdrój i Grupa Żywiec.

Do Koalicji dołączyły Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju, Lokalna Grupa Działania (LGD) „Żywiecki Raj”. Operatorem inicjatywy i prowadzonych działań jest agencja FleishmanHillard. Koalicja została powołana w Światowy Dzień Wody i prowadzi działalność badawczą oraz edukacyjną.

We współpracy z naukowcami pracuje nad rozwiązaniami na rzecz projektów proretencyjnych. Buduje porozumienie między lokalnymi społecznościami, samorządami i instytucjami w celu wypracowania długofalowych rozwiązań z zakresu ochrony zasobów wodnych Żywiecczyzny. Koalicja ma na celu pokazywanie roli i znaczenia partnerstw w strategicznych projektach wodnych, aby poprzez wspólne działania inspirować inne regiony Polski.

Miarą efektywności działań w pierwszej fazie był udział interesariuszy w spotkaniach roboczych organizowanych przez inicjatorów Koalicji Dbamy o Wodę oraz przygotowanie raportu dotyczącego zasobów wodnych na Żywiecczyźnie wraz z działaniami rekomendowanymi dla poszczególnych grup mających wpływ na gospodarkę wodną. Zrealizowano cykl spotkań zakończonych I Konferencją Wodną. W zainicjowany przez Koalicję działania zaangażowało się 55 kluczowych interesariuszy lokalnych i regionalnych.

W efekcie rozpoczęto przygotowania do realizacji warsztatów dla samorządów mających na celu pobudzenie lokalnych inwestycji wodno-ekologicznych.Główną korzyścią jest zbudowanie partnerstwa i rozpoczęcie prac na Wodną Mapą Drogową dla Żywiecczyzny w celu ochrony zasobów wody.

https://www.dbamyowode.pl/

https://www.facebook.com/dbamyowode